Uequity One AB (publ) offentliggör utfall av emissionen av Efterföljande Kapitalandelslån

Report this content

MÅN, OKT 18, 2021 18:00 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Resultatet för Uequity One AB (publ) (”Bolaget”) emission av Efterföljande Kapitalandelslån (”Kapitalandelslånen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 10 oktober 2021, visar att teckningsanmälningar motsvarande 4711 Kapitalandelslån har mottagits av vilka 4711 tilldelas. Genom emissionen kommer Bolaget tillföras 49.997.843 kronor före emissionskostnader, varav 47.110.000 kronor består av betalning för Kapitalandelslånens nominella värde och 2.887.843 kronor består av en premie som tillförs bolaget. 

Genom emissionen kommer antalet Kapitalandelslån i Bolaget att öka med 4711, från 14065 Kapitalandelslån till 18776 Kapitalandelslån.

De nya Kapitalandelslånen som tecknats i emissionen förväntas bli föremål för handel på NGM inom tio dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Hjelmberg, VD Uequity One AB (publ)      
Tel: +46 (0)70 499 10 86
E-post: info@uequity.se

Denna information är sådan som Uequity One AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 18.00 CET.

Om Uequity One AB (publ)

Uequity One AB (publ) är en alternativ investeringsfond (AIF) som investerar i entreprenörsledda onoterade bolag i norden.

Viktig information 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Uequity One AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna kapitalandelslån har endast skett genom det prospekt som Uequity One AB (publ) offentliggjorde den 27 oktober 2020. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

Inga aktier eller andra värdepapper i Uequity One AB (publ) har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Prenumerera