KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls idag, den 26 januari 2023 kl. 10.00 i Stockholm, fattades i huvudsak följande beslut.  

Beslut om att godkännande styrelsens beslut om nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 9 januari 2023 om nyemission om högst 2 862 403 B-aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst cirka 982 494,30 SEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Aktierna ska tecknas till en kurs om 2,80 SEK per B-aktie vilket ger en total teckningslikvid om 8 014 728,4 SEK. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 2. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Bolaget per avstämningsdagen den 30 januari 2023 erhåller teckningsrätter för deltagande i nyemissionen.
 3. Rätt att teckna B-aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid aktieägare med innehav av en (1) aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie.
 4. För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier till de som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal B-aktier som var och en anmält för tecknings och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 31 januari 2023 till och med den 14 februari 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
 2. Betalning av B-aktier som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under perioden från och med den 31 januari 2023 till och med den 14 februari 2023.
  Betalning av B-aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.
 3. De nya B-aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 4. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, har rätt att vidta mindre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller i förhållande till Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD,

Telefon: +46 (0) 76 942 41 21