Kallelse till årsstämma i Uniflex AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Uniflex AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 23 april 2018 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Arenavägen 57, vån 8, Stockholm-Globen.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 april 2018 samt anmäla sin avsikt att delta enligt nedan. Det innebär att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få delta i årsstämman. För att sådan registrering skall kunna ha skett till den 17 april måste aktieägaren underrätta sin förvaltare i god tid dessförinnan.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast onsdagen den 18 april 2018 klockan 12.00 anmäla sig till Bolaget under adress: Uniflex AB, Att: Kent Thudén, Box 7014, 121 07 Stockholm-Globen. Anmälan kan också göras via e-mail till kent.thuden@uniflex.se.

Vid anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon, e-mailadress och antal aktier. Eventuella biträden måste också föranmälas. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att antalet biträden anmälts till Bolaget inom ovan angiven tid.

Aktieägare som önskar lämna fullmakt till ombud att företräda sig på årsstämman kan på begäran erhålla fullmaktsformulär från Bolaget. Formuläret finns även återgivet på Bolagets hemsida www.uniflex.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Val av ordförande vid stämman
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.       Godkännande av dagordning
4.       Val av en eller två justeringsmän
5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna
7.       Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8.       Beslut om disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning
9.       Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
10.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer jämte eventuella suppleanter
11.     Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
12.     Val av styrelse
13.     Val av revisor
14.     Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15.     Förslag till beslut om valberedning
16.     Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Utdelning (punkten 8)
Styrelsen föreslår att utdelning fastställs till 1,65 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 25 april 2018. Utbetalning beräknas då ske den 30 april.

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelse och revisor (punkterna 1, 10-13)
Inför årsstämman 2018 består Bolagets valberedning av Hans Hedström (Carnegie Fonder AB), Caroline Örås och Björn Örås (Styrelsens ordförande i Bolaget). Hans Hedström är valberedningens ordförande.

Aktieägare representerande mer än 75 procent av rösterna i Bolaget har anmält att de avser att biträda valberedningens förslag enligt följande. Punkt 1: Till stämmoordförande föreslås Björn Örås. Punkt 10: Att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fem och att inga suppleanter utses samt att en revisor utses utan revisorssuppleant. Punkt 11: Att arvode till styrelsen skall utgå med 175 tkr till varje ledamot utom ordföranden som skall erhålla ett arvode om 500 tkr. Att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. Punkt 12: Omval föreslås av samtliga styrelseledamöter; Björn Örås, Jenny Pizzignacco, Eva Gidlöf och Staffan Jufors samt nyval av Henrik Källén. Samtliga föreslagna ledamöter förutom Björn Örås är oberoende i förhållande till såväl Bolaget som till större ägare. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Örås. Information om styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.uniflex.se. Punkt 13: Till revisor föreslås revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mia Rutenius som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2019.

Styrelsen avser inte att inrätta något revisionsutskott eller ersättningsutskott utan att låta hela styrelsen fullgöra utskottens arbete. Detta innebär att inga utskottsarvoden föreslås utgå.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkten 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Uniflexkoncernen.

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2018 för tiden intill nästa årsstämma, samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i Uniflex. VD beslutar om ersättningar till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna ersättningar vilka i rimlig utsträckning återspeglar den enskilde befattningshavarens och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till rörelseresultatet för koncernen och/eller för den del av koncernen inom vilken den aktuella befattningshavaren är verksam. Därutöver kan specifika, individrelaterade indikatorer användas vid bestämmande av nivåer för rörlig ersättning. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade planer för verksamheten. Med hänsyn till den betydelse som koncernens resultatutveckling och den individuella prestationen har för lönenivån, kan den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen till medlemmar av koncernledningen. Den rörliga ersättningen skall för verkställande direktören kunna uppgå till högst 80 procent av grundlönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 100 procent av grundlönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida någon form av aktierelaterat incitamentsprogram utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet 2015/2019, skall föreslås årsstämman, vilket i förekommande fall skall gälla såsom tillägg till den rörliga ersättning till ledande befattningshavare som beskrivits ovan. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

Verkställande direktören skall, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, erbjudas ett personligt avgiftsbestämt pensionsavtal. Övriga ledande befattningshavare skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt skall motsvara premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år.

Andra förmåner än pensionsförmåner skall inte kunna utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstiden för de ledande befattningshavarna skall vara högst tolv månader vid uppsägning av koncernen och högst sex månader vid uppsägning av befatt­ningshavaren. Avgångsvederlag skall inte utgå.

Förslag till beslut om valberedning (punkten 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget skall ha en valberedning enligt följande principer.

Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna, vilka, om de så önskar, äger utse var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen skall sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen. Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande, dock skall styrelsens ordförande inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter.

Namnen på de sålunda utsedda ledamöterna av valberedningen, med uppgift om vilka aktieägare de representerar och vem som utsetts till ordförande för valberedningen, skall offentliggöras snarast efter att valberedningen har utsetts, dock såvitt möjligt senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för valberedningen skall löpa från och med offentliggörandet intill dess att en ny valberedning har utsetts och offentliggjorts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om en eller flera ledamöter av valberedningen av detta eller annat skäl lämnar valberedningen, skall kvarvarande ledamöter verka för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt ovanstående principer. Förändringar i valberedningen skall omgående offentliggöras.

Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman, samt i förekommande fall för extra bolagsstämma, rörande (i) stämmoordförande, (ii) antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, antal revisorer, (iii) arvode till styrelse och revisorer, (iv) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter, samt (v) förslag till regler för kommande valberedning.

- - - - -

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen totalt utgivna 17 361 690 aktier varav 4 023 815 A-aktier med en röst per aktie och 13 337 875 B-aktier med 1/5-dels röst per aktie. Totalt röstetal i Bolaget per nämnda datum uppgår till 6 691 390.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Bolaget och koncernen kommer tillsammans med revisorns yttrande om huruvida riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare följts att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.uniflex.se, senast den 29 mars 2018, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.

Stockholm i mars 2018
Uniflex AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Dokument & länkar