KOMMUNIKÉ FRÅN UNIFLEX AB:S (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 26 JULI 2018

Vid dagens extra bolagsstämma i Uniflex AB (publ) (”Uniflex”) beslutades, med erforderlig majoritet, att godkänna den av styrelserna för Uniflex och Poolia AB (publ) (”Poolia”) antagna fusionsplanen daterad den 4 juni 2018, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Poolia som övertagande bolag och Uniflex som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en A-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie A i Poolia, och en B-aktie i Uniflex berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 1,7 nya aktier av serie B i Poolia. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 15 juni 2018 och kungjordes den 19 juni 2018.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under oktober 2018, kommer Uniflex att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Poolia. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Det noterades att Staffan Jufors och Henrik Källén har begärt att med verkan från avslutandet av dagens extra bolagsstämma entledigas från sina uppdrag som styrelseledamöter i Uniflex.

Fullständigt protokoll finns tillgängligt på Uniflex webbplats; www.uniflexgroup.com.

Detta är information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, den 26 juli 2018, klockan 17.00 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Bengtsson, VD Uniflex  tel: +46 (0) 73 600 68 10

Kent Thudén, Ekonomichef Uniflex  tel: +46 (0) 73 600 68 50

Om Uniflex
Uniflex är ett nordiskt företag som huvudsakligen erbjuder bemanning inom yrkesområdena lager, industri och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Taggar:

Dokument & länkar