UNIFLEX AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Report this content

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 279 MSEK (267), en ökning med 5 procent.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,03) före utspädning och 0,24 SEK (0,03) efter utspädning.
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,4 MSEK (0,9), motsvarande en rörelsemarginal på 2,3 procent (0,3).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,1 MSEK (1,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 MSEK (0,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 29,1 MSEK (21,0), motsvarande 1,68 SEK (1,21) per aktie.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2017 klockan 13.30 (CEST).

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Dokument & länkar