UNIFLEX AB - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 311 MSEK (292*), en ökning med 7 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,03) före och efter utspädning.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (2,4*), motsvarande en rörelsemarginal på 0,8 procent (0,8*).
 • Under det andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med 2,4 MSEK i fusionskostnader.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 MSEK (2,0*).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (1,4*).
 • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 MSEK (-0,8).
 • Kvartalets resultat uppgick till 2,9 MSEK (0,6).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 MSEK (-10,3), motsvarande -0,31 SEK (-0,59) per aktie.
 • Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

Perioden i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 588 MSEK (565*), en ökning med 4 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (0,27) före och efter utspädning.
 • Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (9,5*), motsvarande en rörelsemarginal på 1,4 procent (1,7*).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,3 MSEK (8,9*).
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,7 MSEK (6,4*).
 • Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,1 MSEK (-1,6).
 • Periodens resultat uppgick till 8,8 MSEK (4,8).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 MSEK (18,8), motsvarande 0,90 SEK (1,09) per aktie.
 • Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.
 • Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH för en köpeskilling uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår till minus 1 MSEK och belastade resultatet i det fjärde kvartalet 2017.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Uniflex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07.25 (CEST).

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.

Taggar:

Dokument & länkar