Allt mer välutbildad personal i högskolan – men olika lön för kvinnor och män

Färska uppgifter i UKÄ:s årsrapport visar att personalen på svenska lärosäten blir allt mer välutbildad. Antalet anställda med forskande och undervisande uppgifter ökar och könsfördelningen inom denna grupp jämnas ut. Däremot finns det löneskillnader mellan kvinnor och män.

– Personalen inom högskolan blir allt mer välutbildad, många lärosäten anställer disputerade lärare som ett led i att öka forskningsanknytningen. Ser man till den forskande och undervisande personalen jämnas könsfördelningen mellan kvinnor och män ut. Däremot finns det löneskillnader mellan kvinnor och män, säger Harriet Wallberg, universitetskansler på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

När det gäller medellönen bland forskande och undervisande personal på svenska lärosäten har män högre lön än kvinnor inom alla anställningskategorier. På totalnivå är löneskillnaden 4–5 procent och skillnaden i medellön mellan kvinnor och män kan inte förklaras av åldersskillnader, eller av att kvinnor och män är verksamma inom olika ämnesområden.

Anställningar som normalt kräver doktorsexamen ökar i antal, medan anställningar med lägre krav blir färre. Lektorerna är den grupp som ökat mest och 2014 var lektorerna den största anställningskategorin. Samtidigt har könsfördelningen jämnats ut. Sedan 2004 har andelen kvinnliga lektorer ökat med 12 procentenheter, från 34 till 46 procent 2014, men bland professorerna går utvecklingen långsammare. Totalt sett har könsfördelningen bland forskande och undervisande personal blivit jämnare.

1985 utgjorde anställda med forskande och undervisande uppgifter 40 procent av lärosätenas personal. 2014 var andelen 57 procent, alltså en ökning med 17 procentenheter. Mellan 2013 och 2014 ökade antalet anställda inom universitet och högskolor med drygt 600 helårspersoner. Av dessa hade 480 forskande och undervisande uppgifter.

UKÄ:s årsrapport om universitet och högskolor visar på fler intressanta tendenser:

  • Konkurrens om högskoleplatser – men inte till alla utbildningar.

  • Fortsatt färre nybörjare och mer programinriktad utbildning.

  • Antalet betalande studenter ökar.

  • Den sociala snedrekryteringen till högskolan består, men snedrekryteringen utifrån utländsk bakgrund minskar.

Till årsrapporten 2015 »

För mer information, kontakta

Marie Kahlroth, utredare
Tfn 08-563 085 49
E-post: marie.kahlroth(at)uka.se

Annika Pontén, avdelningschef
Tfn: 08-563 087 57
E-post: annika.ponten(at)uka.se

Pressekreterare
Tfn 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Personalen inom högskolan blir allt mer välutbildad, många lärosäten anställer disputerade lärare som ett led i att öka forskningsanknytningen. Ser man till den forskande och undervisande personalen jämnas könsfördelningen mellan kvinnor och män ut. Däremot finns det löneskillnader mellan kvinnor och män.
Harriet Wallberg, universitetskansler