Bilden av sommarkurser nyanseras

Sommarkurser kritiseras ofta för att möjligheterna att inkludera kurserna i en senare examen skulle vara små och att de i första hand är ett sätt för studenter att få studiemedel även under sommaren, utan några större krav på prestation. En ny analys visar att kritiken inte är rättvisande. Sommarstudenterna tar sina poäng i nästan samma utsträckning som under de ordinarie terminerna.

En av Universitetskanslersämbetets uppgifter är att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universiteten och högskolorna och hur de utnyttjar sina resurser. Som en del i detta uppdrag har ämbetet för första gången gjort en analys av sommarkurserna på högskolan ur ett resursutnyttjandeperspektiv. Sommarkurser har varit föremål för debatt under flera år. De beskrivs ofta som ett sätt för studenter att klara försörjningen under sommaren eftersom de ger möjlighet till studiemedel.

– Om majoriteten av studenterna väljer sommarkurser enbart för att försörja sig under sommaren utan intentionen att ta poäng så borde antalet avklarade poäng vara betydligt lägre än under de ordinarie terminerna. Men så är det inte, säger Håkan Andersson, utredare på Universitetskanslersämbetet.

En annan vanlig kritik mot sommarkurser är att de i liten utsträckning kan ingå i en examen. Analysen visar istället att studenterna kan använda en stor del av sommarkurserna i en examen även om utbudet av kurser såklart är begränsat.

En uppskattning av sommarkursernas ekonomiska betydelse visar att förra året motsvarade sommarkurserna bara en procent av lärosätenas totala anslag.

Stora skillnader i utbudet mellan högskolorna
Utbudet av sommarkurser har minskat kraftigt. I dag erbjuds drygt 400 kurser jämfört med 700 för fem år sedan. Lärosätenas minskade anslag under de två senaste läsåren är sannolikt en av förklaringarna. Universiteten i Uppsala, Stockholm och Umeå erbjöd flest sommarkurser under förra året. Därefter följer Mittuniversitetet trots att deras sommarkursutbud mer än halverades mellan 2011 och 2012. Tittar man i stället på hur stor andel sommarkurserna utgör i förhållande till lärosätenas totala utbildningsvolym låg dåvarande Högskolan på Gotland i topp. Där stod sommarstudenterna för drygt sju procent av den totala utbildningsvolymen.

Läs hela analysen
Se även en kortversion med rörlig statistik

Kontaktpersoner:
Håkan Andersson, utredare, tfn 08-563 088 90, hakan.anderson@uk-ambetet.se

Annika Pontén, avdelningschef, tfn 08-563 087 57, annika.ponten@uk-ambetet.se

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Taggar:

Dokument & länkar