Färre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan – en realitet för många studenter på högskolan

En svensk högskolestudent har i snitt 11 timmar lärarledd tid per vecka. Men det skiljer stort mellan och inom utbildningsområden. En sociologistudent erbjuds i genomsnitt 6 timmar i veckan och en civilingenjörsstudent 18 timmar. Det visar UKÄ:s nya studie Lärarledd tid i högskolan – En studie av scheman.

Den lärarledda tid studenter erbjuds vid svensk högskola har diskuterats i många år. Framför allt har två perspektiv dominerat debatten. Dels att undervisningen minskat över tid och dels att den i vissa ämnen varit mycket låg. För att kunna ge svar på dessa frågor har UKÄ begärt in scheman från 26 lärosäten från 2007, 2014 och 2017. Totalt har 437 scheman analyserats.

– Vi ser inte att den lärarledda tiden minskat mellan 2007 och 2017. Men våra resultat stämmer väl överens med Eurostudentundersökningarna som kommit fram till att studenter i svensk högskola får minst lärarledd tid i veckan bland de undersökta länderna säger Sofia Berlin Kolm, som tillsammans med Fredrik Svensson, Amanda Bjernestedt och Anna Lundh författat rapporten på UKÄ.

Stor skillnad mellan och inom utbildningsområden

Snittet för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi (HSTJ) är åtta timmar. Även inom utbildningsområdet Undervisning erbjuds 8 timmar. Studenter inom naturvetenskap, teknik och farmakologi (NTF) erbjuds däremot upp mot det dubbla med 15 timmar lärarledd tid per vecka. Det beror på att ersättningen från staten nästan är dubbelt så hög till NTF som till HSTJ.

Inom HSTJ finns dock en stor variation mellan olika ämnen och program trots samma ersättning. Studenter som läser ekonomi får cirka 10-11 timmar lärarledd tid i veckan medan studenter som läser sociologi, litteraturvetenskap och historia erbjuds 6-7 timmar per vecka. Det kan delvis förklaras av att kurserna inom ekonomi har fler registrerade studenter.

Vad är tillräckligt mycket undervisning inom högskolan?

Som det är nu finns ingen nedre gräns för vad som är för lite lärarledd tid. Enligt förarbetena till dagens ersättningssystem, är nio lärarledda timmar i veckan för HSTJ ett minimum.

– Trots detta hamnar 64 procent av kurserna inom HSTJ under denna nedre gräns. Med studien vill vi lyfta frågan om vad som är tillräckligt mycket undervisning på högskolan och den statliga ersättning som krävs för att lärosätena ska kunna erbjuda studenterna detta, säger Fredrik Svensson.

Du hittar studien Lärarledd tid i högskolan  En studie av scheman www.uka.se

För mer information, kontakta gärna:

Sofia Berlin Kolm
Utredare, UKÄ
08-563 085 21
sofia.berlin.kolm@uka.se
 
Fredrik Svensson
Utredare, UKÄ
08-563 087 87 
fredrik.svensson@uka.se

Presstjänst UKÄ: tfn 08-563 086 33, press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera