Färska siffror från UKÄ visar: Kvinnor ökar inom manliga områden

Fler och fler kvinnor studerar till traditionellt manliga yrken som civilingenjör, högskoleingenjör och jägmästare. 
– Men männen gör inte det motsatta. Det är till exempel fortfarande ovanligt att män utbildar sig till förskollärare.
För att vi ska bli jämställda inom både högskola och arbetsliv måste det till en förändring, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef för UKÄ.

I en ny rapport sätter Universitetskanslersämbetet, UKÄ, fokus på jämställdhet inom högskola och arbetsliv. Rapporten visar att andelen kvinnor som börjar studera till civilingenjörer ökade med 8 procentenheter de senaste 10 åren.

– Men på de stora kvinnodominerade utbildningarna till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och förskollärare har inte någon motsvarande förändring skett, säger Helen Dryler, utredare på UKÄ och rapportens redaktör.

På förskollärarprogrammet var andelen män 8 procent 2014/15.

Den könssegregerade arbetsmarknaden består

Överlag studerar kvinnor och män olika ämnen, på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå. Detta leder till att den könsuppdelade arbetsmarknaden består. Inom följande ämnen dominerade kvinnorna bland nybörjarna 2014/5: juridik, samhällsvetenskap, humaniora, teologi, medicin, odontologi, vård och omsorg. Männen var i majoritet inom teknik och naturvetenskap. Bara inom det konstnärliga området var könsfördelningen jämn.

Rapporten bygger på statistik 10 år tillbaka i tiden: 2004/05 fram till 2014/15. 

Rapporten visar på fler trender:

  • 39 procent av nybörjarna på grundnivå var män och 61 procent var kvinnor läsåret 2014/15. Kvinnorna har varit i majoritet sedan läsåret 1977/8.

  • Efter avlagd doktorsexamen är det vanligare att män blir professorer än att kvinnor blir det.

  • Könsskillnaderna beräknas öka i flera högskoleutbildade yrkesgrupper, fram till och med år 2035. De är jurister, samhällsvetare, tandläkare, arkitekter, agronomer och hortonomer. Det visar UKÄ:s prognos.

Rapporten finns att ladda ned på uka.se

Kontaktuppgifter: 

Helen Dryler, rapportens redaktör. 08-563 087 78 helen.dryler@uka.se 

Magdalena Inkinen, utredare. 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uka.se

Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef. 08-563 087 57 annika.ponten@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar