Första resultaten klara i omfattande kvalitetsgranskning av lärarutbildningarna

Report this content

Drygt hälften av de utvärderade förskollärar- och grundlärarutbildningarna får omdömet hög kvalitet och knappt hälften ifrågasatt kvalitet när UKÄ idag släpper de första resultaten från granskningen av lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Nu har lärosätena ett år på sig att rätta till de brister som identifierats.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomför nu en omfattande utvärdering av kvaliteten på landets lärarutbildningar. Idag släpps resultaten av de första granskningarna som omfattar förskollärar- och grundlärarutbildningarna. Men resultaten är inte slutgiltiga.

– Vi är halvvägs igenom utvärderingen av kvaliteten på dessa lärarutbildningar och lärosätena har nu ett år på sig att rätta till de brister som bedömargrupperna har identifierat. Det här kan alltså inte ses som en slutgiltig temperaturmätning av lärarutbildningarna, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ.

Att förhållandevis många utbildningar får ifrågasatt kvalitet kan enligt Anders Söderholm delvis förklaras av att det nya utvärderingssystemet är mer heltäckande än tidigare system, vilket ökar sannolikheten för att utbildningar brister i någon del. De utbildningar som har fått ifrågasatt kvalitet brister oftast på delar av ett eller två examensmål. Till exempel får många studenter inte tillräckligt med kunskap om forskningsmetoder och förmåga till kritiskt tänkande.

– Undervisningen i skolan ska vila på vetenskaplig grund. Därför är det viktigt att studenterna på lärarutbildningarna får med sig ett forskande arbetssätt när de går ut i arbetslivet. Vår utvärdering visar samtidigt att det är centralt att inte tappa relationen till beprövad erfarenhet, säger Anders Söderholm.

UKÄ konstaterar att bristerna i delar av examensmålen delvis hänger ihop med bristen på disputerad personal som undervisar på vissa utbildningar, framför allt där studentvolymerna är stora. Ett exempel är att få personer forskar inom området fritidshem, vilket gör att det är svårt för lärosätena att rekrytera personal med rätt vetenskaplig kompetens till grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem. En liknande problematik finns även inom förskollärarutbildningen.

Samtliga av de utvärderade lärarutbildningarna får hög kvalitet vad gäller jämställdhet, något som troligtvis beror på att lärarutbildningarna har ett specifikt examensmål som berör jämställdhet. Även uppföljning, studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan håller genomgående hög kvalitet.

– Genom utbildningarnas verksamhetsförlagda delar skapas en god samverkan med arbetslivet, som ytterligare förstärks av att lärare från arbetslivet kommer in på tillfälliga anställningar i utbildningen. Dessutom förekommer flera olika samverkansprojekt mellan utbildningarna och arbetslivet, säger Anders Söderholm.

Resultatet i korthet

  • I utvärderingen ingår sammanlagt 20 universitet och högskolor
  • Sammanlagt har 67 utbildningar granskats. Av dessa får 35 hög kvalitet och 32 ifrågasatt kvalitet
  • Förskollärarutbildningen: 11 utbildningar får hög kvalitet och 8 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningar: 24 utbildningar får hög kvalitet och 24 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningen inriktning fritidshem: 8 utbildningar får hög kvalitet och 4 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningen inriktning förskoleklass och årskurs 1–3: 7 utbildningar får hög kvalitet och 11 ifrågasatt kvalitet
  • Grundlärarutbildningen inriktning årskurs 4–6: 9 utbildningar får hög kvaltiet och 9 ifrågasatt kvalitet

Till Högskolekollen för att ta del av alla resultat och bedömningsgruppens yttranden »

Obs! Resultaten publiceras i Högskolekollen kl. 09.00. Viss fördröjning kan dock uppstå.

Om utvärderingen

Syftet med UKÄ:s utbildningsutvärderingar är både att kontrollera utbildningarnas resultat och att bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Utvärderingen är heltäckande och omfattar 13 bedömningsgrunder, inklusive ett urval av examensmål från högskoleförordningen.

Bedömningarna har genomförts av fyra bedömargrupper. Bedömargrupperna består av ämnessakkunniga, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter. Bedömningarna baseras på självvärderingar som lärosätet skickar in till UKÄ, studenternas examensarbeten från det senaste året, intervjuer med lärosätet och med studenter, samt statistik över hur många studenter som hoppar av utbildningen.

Hösten 2018 påbörjades även en utvärdering av kvaliteten på ämneslärarutbildningar, grundskolans årskurs 7–9 och gymnasieskolan. Den utvärderingen omfattar matematik, svenska, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild, dans och musik. Resultaten från ämneslärargranskningen planeras bli klara i november 2019.

För mer information, kontakta gärna:

Lisa Jämtsved Lundmark, biträdande avdelningschef, UKÄ:
Tfn: 073-662 88 03 eller e-post: lisa.jamtsved.lundmark@uka.se

Ulrika Thafvelin, utredare, UKÄ:
Tfn: 073-662 87 70 eller e-post: ulrika.thafvelin@uka.se

Anders Söderholm, generaldirektör, UKÄ, nås via presstjänsten:
Tfn: 08-563 086 33 eller e-post: press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Dokument & länkar