Pressmeddelande från Högskoleverket: Stort studentengagemang på turismprogrammet vid Södertörn

Studenter som läser turismprogrammet vid Södertörns högskola har stor möjlighet att göra sin röst hörd och påverka utbildningen i dialog med lärarna. Studentinflytandet är tydligt på flera nivåer och skapar både engagemang och god stämning, visar Högskoleverkets senaste utvärdering av ämnet turismvetenskap.

Södertörns högskola är tillsammans med Högskolan i Kalmar och Mittuniversitetet ett av de lärosäten där man kan läsa turismvetenskap. Utbildningen är mycket populär och till varje utbildningsplats är det i genomsnitt fyra sökande. Ungefär 80 procent av studenterna är kvinnor och över 30 procent har annat modersmål än svenska.

Studenternas engagemang i utbildningen är tydligt och det finns studentrepresentanter i ämnesråd, programstyrelser och institutionsstyrelser. Enligt studenterna lyssnar lärarna till kritik och försöker snabbt förändra det som inte fungerar. Lärarna finns också tillgängliga för studenterna efter lektionstid, vilket bidrar till den trevliga stämningen och sammanhållningen.


Få studenter väljer utlandsstudier

Studentutbytena har hittills varit begränsade och få studenter på programmet åker utomlands. Från och med hösten 2007 kommer det dock att vara möjligt att åka på utbyte till ett annat land inom ramen för utbildningen. Men utbytesverksamheten behöver förbättras ytterligare och det är viktigt att fler internationella kontakter knyts.

Det behövs också fler seminarier på de högre nivåerna i utbildningen. Dessutom behöver seminariegrupperna minskas; idag är det upp till 20 studenter i varje grupp, vilket inte inbjuder till diskussion enligt Högskoleverkets bedömare. Annars är litteraturen väl avvägd och studenterna introduceras tidigt i större vetenskapliga arbeten. I undervisningen tas också turismens baksidor upp, vilket visar på ett balanserat förhållningssätt till ämnet turismvetenskap.

Kontaktpersoner: Henrik Holmquist, tfn 0730-665433, henrik.holmquist@hsv.se
Clas-Uno Frykholm, tfn 08-563 086 26, clas-uno.frykholm@hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. Vi utövar juridisk tillsyn över alla universitet och högskolor. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar