Rekrytering till högre utbildning: Stora regionala skillnader trots liten skillnad i grundläggande behörighet

Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan. Av dem som föddes 1998 hade 13 procent påbörjat en högskoleutbildning senast vid 19 års ålder, vilket är den lägsta nivån hittills av dem som är födda på 1990-talet. De regionala skillnaderna är dock stora, trots att andelen med grundläggande behörighet är relativt jämnt fördelad över landet. Det visar en ny analys från myndigheten Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Analysen visar i vilken utsträckning kvinnor och män påbörjar högskolestudier och hur det varierar mellan Sveriges län och kommuner. De regionala skillnaderna är stora mellan kommunerna – mellan 0 och 29 procent påbörjade högskolestudier senast vid 19 års ålder respektive mellan 13 och 83 procent senast vid 24 års ålder. Däremot har andelen med grundläggande behörighet till högskoleutbildningar inte särskilt stor påverkan på benägenheten att påbörja högskolestudier.

– UKÄ gör den här analysen varje år. Nytt för i år är att vi även har undersökt hur andelen med grundläggande behörighet för högskolestudier från gymnasieskolan skiljer sig åt för de grupper vi studerar. Vi ville se om skillnaderna har sin utgångspunkt redan i gymnasieskolan, men det visade sig att det inte fanns något tydligt samband. Variationen i andelen med grundläggande behörighet är istället betydligt mindre än variationen av andelen som påbörjar högskolestudier, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ, som ansvarat för analysen.

”De börjar inte studera, trots att de har behörighet”

Totalt i Sverige hade 66 procent av ungdomarna som föddes 1993 grundläggande behörighet för högskolestudier. Av dessa hade 61 procent påbörjat högskoleutbildning senast vid 24 års ålder. I Stockholms län var övergången till högskolestudier högst. Där påbörjade 71 procent av ungdomarna med grundläggande behörighet högskoleutbildning senast vid 24 års ålder. I Gotlands län var övergången till högskolestudier bland de med grundläggande behörighet lägst; enbart 48 procent påbörjade högskolestudier senast vid 24 års ålder.

När UKÄ jämför Stockholms län och Gotlands län blir det tydligt att det inte finns något starkt samband mellan andelen med grundläggande behörighet för högskoleutbildning och andelen som påbörjat högskolestudier. I Gotlands län var det till och med en högre andel som hade grundläggande behörighet, hela 69 procent, jämfört med Stockholms län där siffran låg på 65 procent.

– Skillnaden mellan andelen som har grundläggande behörighet för högskoleutbildning är inte särskilt stor om man jämför länsvis, enbart åtta procentenheter. Variationen är betydligt större när vi tittar på hur många av dessa som påbörjar högskolestudier. Där skiljer det hela 23 procentenheter – mellan 48 och 71 procent – mellan länen. Det är alltså tydligt att unga i många regioner inte påbörjar högskolestudier, trots att de har behörighet.

Du hittar analysen Rekrytering till högre utbildning från Sveriges län och kommuner på www.uka.se
 

För mer information kontakta:

Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ och ansvarig för den statistiska analysen: 08-563 085 21 alt 073-6628521 alt sofia.berlin.kolm@uka.se
Presstjänst UKÄ: tfn 08-563 086 33, press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera