Stort tryck på universiteten och högskolorna

Report this content

Trots en god arbetsmarknad är det högt tryck på universiteten och högskolorna. De utbildar till och med fler studenter än de får ersättning för, visar UKÄ:s årsrapport.

Intresset för högskoleutbildning är stort och till många utbildningar är det betydligt fler sökande än det finns plats för. 2016 sökte 130 000 personer till högskolan för första gången, något färre än året innan, men ändå en historiskt hög nivå. Detta trots högkonjunktur och en god arbetsmarknad. Under den förra högkonjunkturen minskade antalet studenter men några sådana tecken finns inte nu.

– Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar, säger Annika Pontén, tillförordnad myndighetschef.

2015 inledde regeringen en permanent utbyggnad av högskolan men det har ännu inte gett effekt i fler studenter. Anledningen är att tillfälliga satsningar på fler högskoleplatser samtidigt har upphört.

– Men det är inte stor konkurrens om platserna till alla utbildningar. Intresset för lärarutbildningarna ökar men inte tillräckligt mycket för att fylla det stora behovet av lärare på arbetsmarknaden, säger Annika Pontén.

Kvinnorna dominerar – men inte på forskarnivå

Bland nybörjarstudenterna förra läsåret på grundnivå och avancerad nivå var 57 procent kvinnor och 43 procent män. Fler kvinnor söker sig också till de mansdominerande teknikutbildningarna medan männen inte blir fler på kvinnodominerande utbildningar. Kvinnorna tar dessutom i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för och är därför i ännu större majoritet bland de examinerade, 64 procent.

– Men på forskarnivå är könsfördelningen jämn bland doktoranderna. Det är också en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män på lärosätenas högsta chefsposter. Vi ser också tydligt att andelen kvinnliga professorer ökar, säger Annika Pontén.

Till UKÄ:s årsrapport 2017

För mer information, kontakta
Marie Kahlroth, utredare, 08-563 085 49, marie.kahlroth@uka.se 

Annika Pontén, Tf. myndighetschef, via presstjänsten 08-563 086 33, press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

– Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu större och om snedrekryteringen till högskolan ökar.
Annika Pontén, tf. myndighetschef för UKÄ