Utbildas lärare inom rätt ämnen?

En ny rapport från UKÄ kartlägger antalet examinerade lärare och vilka ämnen som ingår i lärarnas examina. För första gången analyseras hur ämnena i lärarnas examina förhåller sig till undervisningsbehovet enligt timplanen för grundskolan. Rapporten presenterar ett förslag till modell för en ämnesvis dimensionering av lärarutbildningen. 

Debatten om lärare, skolan och bristämnen väcker stort engagemang. I UKÄ:s nya rapport Ämnen i lärarstudenternas examina redovisas de ämnen som ingår i timplanen för grundskolan och hur frekventa de är i lärarexamina. Resultatet visar på en diskrepans som gör att det på sikt kommer att bli en förvärrad obalans med fler bristämnen.

Bristämnen i skolan är en allvarlig samhällsutmaning. I vår nya rapport presenterar UKÄ ett förslag till modell som kan bidra till arbetet med att förbättra dimensioneringen av lärarutbildningen, säger Harriet Wallberg, universitetskansler på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Modellen baseras på undervisningsbehovet per ämne, utifrån grundskolans timplan. En sådan ämnesvis dimensionering skulle kunna användas på lärarutbildningar inriktade mot grundskolan.

Det krävs samarbete mellan lärosätena, och mellan lärosätena och skolhuvudmännen, för att modellen ska kunna tillämpas. Vår modell skulle kunna vara en utgångspunkt för ett sådant arbete, menar Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Resultatet i rapporten bygger på registerbaserade uppgifter. Det skiljer sig från de uppgifter som hittills cirkulerat i debatten om bristämnen.

Analysen visar att läget i flera fall inte är så alarmerande som det framställts. Ett exempel är kemilärare där det har examinerats i genomsnitt 73 kemilärare per år de senaste tio åren. I debatten har det förekommit uppgifter om att endast en handfull lärare inom ämnet examinerats. Detta innebär inte att behoven är tillgodosedda men det ger en delvis ny bild, fortsätter Fredrik Svensson.

Läsåret 2013/14 examinerades 9 070 lärare. Antalet examinerade lärare har varit cirka 8 000 per år i medeltal de senaste tjugo åren. Även könsfördelningen är relativt stabil med cirka 80 procent kvinnor och 20 procent män. Det examineras lärare på över 25 lärosäten runt om i landet. Flest lärare utbildas vid Stockholms universitet.

Ta del av rapporten Ämnen i lärarstudenternas examina »

För mer information, kontakta

Fredrik Svensson, utredare
Tfn 08-563 087 87
E-post: fredrik.svensson(at)uka.se

Annika Pontén, avdelningschef
Tfn: 08-563 087 57
E-post: annika.ponten(at)uka.se

Pressekreterare
Tfn 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på Twitter.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Bristämnen i skolan är en allvarlig samhällsutmaning. I vår nya rapport presenterar UKÄ ett förslag till modell som kan bidra till arbetet med att förbättra dimensioneringen av lärarutbildningen.
Harriet Wallberg, universitetskansler