• news.cision.com/
  • Unwrap Finance AB/
  • Camanio Care (blivande Unwrap Finance) har idag ansökt om avnotering från Spotlight och förbereder ansökan till annan marknadsplats

Camanio Care (blivande Unwrap Finance) har idag ansökt om avnotering från Spotlight och förbereder ansökan till annan marknadsplats

Report this content

Den nyvalda styrelsen för Camanio Care AB (publ), under namnändring till Unwrap Finance, har efter samråd med marknadsplatsen Spotlight beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Spotlight. Styrelsen har även beslutat att förbereda en ansökan om notering på annan lämplig marknadsplats i Sverige. Motivet är att bolaget genom stämmobeslut den 30 juni i år byter verksamhetsinriktning och att styrelsen bedömer att notering på en annan marknadsplats långsiktigt ligger i aktieägarnas bästa intresse.

Årsstämman i Camanio Care den 30 juni beslutade om förvärv av Recall Capital, samt att bolaget ska namnändras till Unwrap Finance, i enlighet med tidigare kommunicerat förslag. Därmed byter Camanio Care (Unwrap Finance) verksamhetsinriktning till finansiering av små och medelstora bolag. Den nya styrelsen som valdes på årsstämman har efter samråd med Spotlight beslutat att ansöka om avnotering av aktien. 

Camanio Care AB (publ) har idag ansökt om avnotering från Spotlight snarast möjligt, med begäran att sista dag för handel ska vara i linje med Aktiemarknadsnämndens praxis avseende god sed på aktiemarknaden. Skulle det uppstå glapp från den dag avnoteringen sker tills att aktien åter upptas till handel på annan marknad planeras aktien under denna mellanperiod att handlas på Mangoldlistan.

Styrelsen har kontaktat Nasdaq och NGM och utvärderar vilket alternativt som är bäst för bolaget. Styrelsen bedömer att en ansökan kommer att kunna inlämnas inom 90 dagar från idag till den valda marknadsplatsen. 

Camanio Care AB (publ) avyttrade under 2019 dåvarande verksamhet inom medicinteknik, och har sedan dess varit noterat på Spotlights observationslista utan att bedriva någon rörelse. Förutom beslutet att förvärva Recall Capital valde årsstämman den 30 juni en ny styrelse bestående av Björn Westerholm som ordförande samt Björn Wallin, Henrik Holm och Niclas Lilja. Erik Domajnko kvarstår som bolagets VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, styrelseordförande Camanio Care AB unät Unwrap Finance AB (publ)
+46 (0)70 656 2007 
Bjorn.Westerholm@gmail.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:30 den 2020-07-13.  

 

Prenumerera

Dokument & länkar