Kommuniké från årsstämma i Camanio Care AB (publ) 2019-06-04

Årsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ) den 4 juni 2019.

Pia Hennermark Engholm förklarade stämman öppnad.

Till ordförande vid stämman utsågs Pia Hennermark Engholm.

Konstaterades att 4 aktieägare är närvarande med sammanlagt 31 154 667aktier, motsvarande 64 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, företrädda vid stämman.

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

Till protokollförare valdes Per Pettersson. Till justeringsmän valdes Petra Kaur Ljungman samt Magnus Lagerberg.

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. Sveriges Aktiesparares Riksförbund påtalade att stämman äger rum i Nacka, medan bolagsordningen stipulerar att sätet är i Eskilstuna och att stämman även kan hållas i Stockholm, vilket tekniskt skulle kunna ifrågasättas beroende på definitionen av Stockholm. Sveriges Aktiesparares Riksförbund anmälde reservation mot beslutet. 

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2018 samt styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4 § föredrogs. Sveriges Aktiesparares Riksförbund påtalade att de i framtiden önskar årsredovisning och revisionsberättelse påskriven i fysisk form med bläck på papper, inte enbart digitalt signerad. 

Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras så 3 538 348 kr balanseras i ny räkning och att därmed ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31. Styrelseledamöterna och verkställande direktör avstod från att rösta i fråga om beviljande av ansvarsfrihet för egen del och beslutet därutöver var enhälligt.

Förslag till ändringar av Bolagsordningen föredrogs i enlighet med förslag i kallelsen. Sveriges Aktiesparares Riksförbund påtalade i sammanhanget att klockslaget ”senast klockan 12.00” i §10 i Bolagsordningen inte längre är förenligt med Bolagsverkets regelverk, utan att anmälningsdag ska gälla hela dygnet, och att detta därmed bör strykas i Bolagsordningen.

Beslutades att Bolagsordningen skall ändras enligt följande:

 • Bolagsordningen §3 Styrelsens sätefår följande lydelse: Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Eskilstunas kommun, Södermanlands län. Bolagsstämman får hållas i Nacka eller Stockholm.
 • Bolagsordningen §4 Aktiekapitalfår följande lydelse: Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr.
 • Bolagsordningen §5 Antal aktierfår följande lydelse: Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.
 • Bolagsordningen §7 Styrelsenfår följande lydelse: Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter, samt lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter, vilka utses på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Bolagsordningen §10 Kallelse till Bolagsstämma får följande lydelse: 
   Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolaget webbplats. Samtidigt med kallelsen ska information om att kallelsen skett annonseras i Svenska Dagbladet.
   Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
   Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Beslutades att styrelsen ha 4 ledamöter, i enlighet med den i föregående punkt beslutade Bolagsordningen.

Beslutades att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska väljas.

Beslutades att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode motsvarande två inkomstbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för inkomståret 2019 uppgår till 64,400 kr.  

Beslutades att till revisor utgår arvode enligt godkänd räkning.

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Petra Kaur Ljungman, Marianne Ramel, Niclas Lilja och Johanna Rastad. Beslutades att välja Niclas Lilja till styrelseordförande.

Beslutades att välja Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB (PwC) till revisor. Noteras att PwC har meddelat att PwC kommer att utse Magnus Lagerberg att vara huvudansvarig revisor.

Beslutades att till valberedning välja en representant från de två största aktieägarna. Beslutades även att därtill välja styrelseordföranden, dock utan egen röst. 

Beslutades att ge styrelsen är bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande:

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund påtalade att detta är ett obegränsat bemyndigande samt meddelade att de motsätter sig avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sveriges Aktiesparares Riksförbund anmälde reservation. 

Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, Vital Health Hub, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Om oss

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt runtom den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar