Utfall i apportemission och kvittningsemission i Camanio Care AB (publ) (u.ä.t. Unwrap Finance AB) samt tillträde av förvärv av Recall Capital Group AB

Årsstämma i Camanio Care AB (publ) (u.ä.t. Unwrap Finance AB) (“Bolaget”) den 30 juni 2020 beslutade bland annat om en apportemission riktad till aktieägarna i Recall Capital Group AB samt en kvittningsemission till Bolagets verkställande direktör (”Emissionerna”).

Tillträde har idag skett av förvärvet av Recall Capital Group AB innebärande att 100 procent av aktierna tecknats d.v.s. 176 470 588 stamaktier. Teckningskursen var 0,17 kronor per aktie och betalning för tecknade stamaktier har erlagts genom överlåtelse till Bolaget av samtliga aktier i Recall Capital Group AB, som tillskjutits Bolaget så som apportegendom.

Utfallet i kvittningsemissionen till Bolagets verkställande direktör visar att 100 procent av aktierna tecknats d.v.s. 5 882 352 stamaktier. Teckningskursen var 0,17 kronor per aktie och betalning har erlagts genom kvittning av fordran mot Bolaget. 

Utöver rådgivarkostnader har inga emissionskostnader utgått med anledning av Emissionerna.

Efter att Emissionerna registrerats hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att öka med totalt 9 117 647 kronor från 2 681 888 kronor till 11 799 535 kronor och antalet stamaktier kommer att öka med 182 352 940 stamaktier från 53 637 760 stamaktier till 235 990 700 stamaktier. Beräkningarna baseras på det antal aktier som kommer finnas i Bolaget efter att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen och beslut om minskning av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket. Utspädningen med anledning av Emissionerna uppgår till cirka 77,3 procent (beräknat på antalet utestående aktier och aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av de ovan angivna besluten hos Bolagsverket).

Efter registreringen av Emissionerna hos Bolagsverket kommer de tidigare aktieägarna i Recall Capital Group AB att äga cirka 74,8 procent av aktierna i Bolaget. Innan apportemissionen ägdes Recall Capital Group AB av cirka 25 aktieägare, där Familjen Wallin AB är den största enskilda. Ingen av dessa kommer att inneha över 20 procent av aktierna efter apportemissionen. 

För mer information hänvisas till de fullständiga förslagen till årsstämman samt till stämmokommunikén som offentliggjordes den 30 juni 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta

Erik Domajnko

VD
erik.domajnko@unwrapfinance.com
0705 36 32 65

Camanio Care AB (under namnändring) drev tidigare verksamhet inom välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB äger aktier i Brighter AB och ska byta namn och verksamhet. 

Prenumerera

Dokument & länkar