Upgrade Invest Nordic AB: Delårsrapport jan-jun 2023

Report this content

Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.upgradeinvest.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
Börsklimatet har fortsatt varit osäkert under kvartalet. Investeringar i mindre noterade eller onoterade bolag kännetecknas alltid av hög risk, men speciellt i dessa tider. Vi har därför valt att inte genomföra några nya investeringar och därmed försiktigt förvalta vår kassa.

I vår strukturaffär ser vi ett ökat intresse för vår modell och vi för i dagsläget flera parallella diskussioner. I värderingsdiskussioner märker vi dessutom att värderingsförväntan från bolagen kommit ned väsentligt.  Sammantaget är vi övertygade om att det kommer att bidra till att vi kommer kunna presentera ett attraktivt förvärv för våra ägare.

Marcus Bonsib

VD Upgrade Invest Nordic AB

Substansvärdet per 30 juni 2023

Substansvärdet uppgick per sista juni 2023 till cirka 8,7 MSEK. Bolaget har en portfölj av tre innehav i onoterade bolag värderat till cirka 4,4 MSEK.  Kassan uppgick till cirka 4,3 MSEK. Bolaget har inga långfristiga lån. Största innehaven utgörs av Climacheck AB, (utgör cirka 34,9 % av substansvärdet), Lynes AB (11,3 %) och Nuuka Solutions OY (utgör cirka 4,6 % av substansvärdet). Substansvärdet per aktie uppgår till 4,25 SEK. Onoterade innehav värderas som princip till senaste kända emissionskurs. I bedömning av aktuellt värde beaktas även storlek på nyemissionen.

Koncernens finansiella översikt för perioden jan-juni 2023

  • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2023 till 4,3 MSEK (2,7 MSEK).
  • Rörelsens kostnader uppgick till -498 TSEK (-357 TSEK).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -498,2 TSEK (-357 TSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,18 SEK).
  • Substansvärdet uppgick till 8,7 MSEK.
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 4,25 SEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Inga väsentliga händelser under perioden

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter balansdagens utgång.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

april-juni april-juni jan - juni jan - juni jan-dec
TSEK 2023 2022 2023 2022 2022
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -243 -348 -498 -357 -641

För mer information om Upgrade Invest Nordic AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@upgradeinvest.se

Upgrade Invest Nordic AB är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod.