1,8 miljarder till åtgärder för jobb och omställning i spåren av pandemin

Report this content

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslår regeringen satsningar på ytterligare 1,8 miljarder kronor för att fler ska kunna hitta sitt nästa jobb eller skaffa de yrkeskunskaper som efterfrågas. Särskilda insatser föreslås också för att pressa tillbaka arbetslösheten bland unga och andra särskilt drabbade grupper. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

.
Insatser för ökad sysselsättning bland unga

Perioder av arbetslöshet tidigt i livet kan påverka arbetsmarknadssituationen under lång tid. Sommarjobbet är för många unga ett första och viktigt steg in i arbetslivet. För att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden avsätter regeringen 180 miljoner kronor under 2021 för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. Detta beräknas kunna ge cirka 15 000 ungdomar ett sommarjobb 2021. Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att fördela medlen till kommunerna med villkoret att detta inte inverkar på tillkomsten av redan planerade jobb. Myndigheten ska eftersträva att hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status, eftersom de kan ha sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Därtill har regeringen tidigare meddelat att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner kronor till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021. Detta beräknas kunna ge cirka 5 000 ungdomar arbete. En grov uppskattning är alltså att cirka 20 000 ungdomar kan få ett sommarjobb eller jobb för unga i kommunernas verksamheter under året tack vare regeringens satsningar.

Pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan behövde olika former av stöd, men även för många andra elever som inte kunnat nå sin fulla potential. Elever som slutfört sin utbildning kan på nytt ges möjlighet att visa sina kunskaper genom s.k. prövning, för att få högre betyg. Regeringen vill öka möjligheten för elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021 och påverkats negativt av pandemins effekter att genomgå prövning för högre betyg. Under 2021 tillförs 15 miljoner kronor för att avgiften för prövningen ska kunna sänkas till 150 kronor.

Det finns en ökad efterfrågan på sommarkurser på högskolor och universitet i år. Det svåra läget på arbetsmarknaden gör exempelvis att fler vill och kan studera i sommar för att snabba på eller bredda sina studier. Regeringen föreslår att 130 miljoner kronor satsas på sommarkurser 2021, vilket motsvarar 6 000 nya sommarkursplatser.

Utbildning för jobb och omställning

Utrikes födda, ofta nyanlända, med bristfälliga kunskaper i svenska, har drabbats särskilt hårt av krisen. Regeringen satsar därför 779,2 miljoner kronor för att skapa cirka 7 000 årsstudieplatser på utbildningar som kombinerar yrkeskurser med sfi-kurser på komvux, vilket ger individen bättre förutsättningar att korta ner etableringstiden. Kombinationsutbildningar kräver mycket resurser. Det kan handla om att ha dubbelbemanning av lärare, både yrkes- och språklärare, mindre elevgrupper samt modersmålsstöd och annat stöd för eleverna i undervisningen.  

För att vuxna som behöver omställning ska hitta ett nytt arbete där kunskaperna från deras tidigare arbetsliv kommer till nytta avsätts 35 miljoner kronor för en försöksverksamhet med fokus på kartläggning, validering och kompletterande utbildning inom ramen för yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå i komvux, dvs. regionalt yrkesvux. 

Förra året beslutades att staten ska finansiera samtliga platser inom regionalt yrkesvux under 2020. I syfte att ersätta kommunerna retroaktivt för deras medfinansiering ökas anslaget med ytterligare 332 miljoner kronor.

Efterfrågan på utbildningsplatser på folkhögskolan har ökat utifrån det rådande arbetsmarknadsläget. Folkhögskolan är viktig för att bland annat erbjuda utbildning för ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning och utrikes födda, inte minst utrikes födda kvinnor, som står långt ifrån arbetsmarknaden. Nu behöver folkhögskolan stärkas så att antalet utbildningsplatser både kan upprätthållas och byggas ut, och kvaliteten i utbildningen kan bibehållas. Regeringen föreslår därför att statsbidraget till folkhögskolan förstärks med 170 miljoner kronor under 2021. Utbyggnaden inom ramen för förstärkningen beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser. 

För satsningarna på nya tillfälliga utbildningsplatser avsätts totalt 175,5 miljoner kronor till studiemedel.

Andra åtgärder för att minska arbetslösheten

Många långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Det behövs ökade insatser för arbetslösa med behov av rehabilitering och förberedande aktiviteter. Regeringen föreslår därför att 7,8 miljoner kronor tillförs för tjänsten Introduktion till arbete under 2021. Tillskottet beräknas möjliggöra ytterligare 1 000 platser och leda till att fler personer som ännu inte är redo att matchas mot arbete, studier eller ett arbetsmarknadspolitiskt program kan stärka sina förutsättningar för detta. 

Under pandemin har antalet varsel ökat, vilket riskerar att leda till ökad arbetslöshet. Vissa orter har drabbats av många varsel eller har ett särskilt stort behov av omställning. Regeringen tillför därför 5 miljoner kronor för att öka kapaciteten att genomföra lokalt och regionalt anpassade omställningsinsatser som bidrar till att skapa en hållbar omstart av Sverige.

Utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan har växt och diversifierats på senare tid. Regeringen avser därför att ge Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att erbjuda förstärkt vägledning för att informera om yrkeshögskolans olika möjligheter. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos nyanlända eller andra utrikes födda som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Regeringen avser också att ge MYH i uppdrag att utveckla information och stöd till anordnarna inom yrkeshögskolan när det gäller möjligheterna att erbjuda svenska med yrkesinriktning, i syfte att hjälpa fler att uppnå sin examen. För dessa ändamål avsätts 3,5 miljoner kronor.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59

Jennie Zetterström, pressekreterare hos Eva Nordmark, 073-053 92 70

Simon Sätherberg, pressekreterare hos Jennie Nilsson, 073-086 23 07

Prenumerera