Alla elever i behov av stöd ska få rätt stöd i rätt tid

Report this content

Alla elever i den svenska skolan som är i behov av stöd ska tidigt få det stöd de behöver. För att säkerställa detta lämnade regeringen hösten 2017 ett förslag på en åtgärdsgaranti. Regeringen beslutade dock att den 8 februari ta hem propositionen, bland annat med hänsyn till de synpunkter om administration som framkommit i riksdagens utbildningsutskott. Regeringen lämnar nu en ny proposition, Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, för att säkra rätten till tidigt stöd.

Förslagets huvudsakliga fokus är att det införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Förslaget gäller för förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och i specialskolan. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stöd får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik. I jämförelse med den tidigare propositionen har det tydliggjorts att garantin inte ska innebära några nya dokumentationskrav för förskollärare och lärare.

Redan i förskoleklass ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas med hjälp av ett nytt obligatoriskt kartläggningsmaterial. Liknande obligatoriska material finns sedan tidigare för att följa elevers kunskapsutveckling i årskurs 1 och i årskurs 3 samt i årskurs 4 i specialskolan.

Om förskolläraren eller läraren vid användningen av dessa material ser att en elev visar en indikation på att inte nå kunskapskraven ska en särskild bedömning genomföras och stödinsatser sättas in om så behövs. Stödinsatserna ska också följas upp i slutet av förskoleklassen och lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska överföras till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. Den särskilda bedömningen, samt planering och uppföljning av extra anpassningar, ska som huvudregel genomföras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.

För regeringen är det viktigt att det tidiga stödet säkras och vissa ändringar har gjorts i propositionen för att nå en bred politisk enighet kring förslaget.

  • Lagförslaget om att extra anpassningar ska dokumenteras i elevernas individuella utvecklingsplan har tagits bort.
  • Ikraftträdandet har senarelagts, vilket ger huvudmän och skolor bättre möjlighet att vidta nödvändiga förbere­delser för att förslagen ska kunna genomföras med god kvalitet.
  • Huvudmannens ansvar för att se till att det finns tillräckliga resurser för att genomföra garantin har förtydligats.
  • Den paragraf som reglerar arbetsgången i garantin har förändrats för att säkra att den inte innebär några nya dokumentationskrav.
  • Propositionen beskriver nu hur kartläggningsmaterialet i förskoleklass kan användas som en naturlig del i undervisningen.
  • Regeringen har också bytt namn på propositionen. Det centrala med garantin för tidiga insatser är att stödinsatserna sätts in tidigt. Därför bör fokus inte ligga vid processen kring åtgärderna.

– Det får inte bero på var en elev går i skola om han eller hon får rätt stöd eller inte. Förslaget innebär en stärkt rätt för elever att få de stödinsatser de har behov av tidigt i sin skolgång och på så sätt få en ökad möjlighet att nå kunskapskraven. Tidiga insatser är viktiga för elevernas självkänsla och kan i fråga om grundläggande färdigheter, som exempelvis läsa och skriva, även motverka svårigheter i andra ämnen. Att klara av sin skolgång har även en stor inverkan på elevens framtid. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och vi vet att detta bland annat är kopplat till hur man kan följa med i skolans undervisning och nå kunskapskraven, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2019. Skolinspektionen utövar tillsyn över att garantin följs.

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Taggar:

Prenumerera