Ämnesbetyg kan ersätta kursbetyg i gymnasieskolan

Report this content

Betyg ska spegla faktiska kunskaper, främja lärande och uppmuntra elever att anstränga sig. Men dagens system med kursbetyg har flera brister för både elever och lärare. Därför tillsätter regeringen nu en utredning som bland annat ska föreslå en modell för ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Dagens system med kursbetyg innebär att betyg på en enskild kurs, som ibland sätts redan under första terminen, finns kvar i examensbeviset oavsett hur eleven utvecklas därefter i ämnet. Undervisningen riskerar att bli fragmentiserad och eleverna får ingen chans att utvecklas i ämnet innan slutliga betyg sätts. Den första kursen räknas in i det slutliga meritvärdet på samma sätt som högre kurser i samma ämne.

Regeringen anser att betygen skulle bli mer rättvisa och stimulera till ett ökat lärande om de speglar de faktiska kunskaper som eleven har med sig ut ur skolsystemet. Med ämnesbetyg, i stället för kursbetyg, kan eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper i mer omfattande ämnen, samtidigt som lärarna får mer tid på sig att göra väl avvägda bedömningar av elevernas kunskaper.

Dagens betygssystem kritiseras också för att elevens svagaste prestationer riskerar att få en större betydelse för betyget än elevens starkaste prestationer. Systemet gör heller ingen skillnad på elever som är långt ifrån ett godkänt betyg och elever som bara saknar en liten del. Samtidigt tvingas lärarna lägga mycket tid på betygssättning – tid som i stället skulle kunna användas till undervisning och stöd för eleverna. Regeringen vill att betygssystemet ska synliggöra elevernas kunskaper och motivera dem att lära sig mer. 

– Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg. Därför ser vi nu över systemet så att lärare ska kunna sätta betyg utifrån en mer långsiktig och sammanvägd bild av elevens kunskap, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Betygsutredningen som regeringen nu tillsätter ska föreslå hur ämnesbetyg kan utformas för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredningen ska också se över hur betygen skulle kunna ge en mer rättvisande bild av elevernas faktiska kunskaper i ett ämne, även när kunskaperna är ojämna. Utredningen ska också undersöka hur elevernas kunskapsutveckling kan synliggöras och dokumenteras när de inte når ett godkänt betyg.

 Utredningen ska redovisa sina förslag senaste den 30 november 2019. Till utredare utses Jörgen Tholin, prorektor vid Högskolan i Borås och tidigare utredare för Tillträdesutredningen (U:2016:01).

Kontakt

Sam Assadi, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-5381343

Taggar:

Prenumerera