Ändring i läroplaner ska göra betygssättningen mer likvärdig

Report this content

För att öka likvärdigheten och skapa bättre förutsättningar för lärare och elever har regeringen beslutat om läroplansändringar som rör riktlinjerna för betygssättning. De riktlinjer som finns i dag har enligt Betygsutredningens kartläggning tolkats olika och bedöms bidra till ökad stress hos såväl lärare som elever.

– Det är viktigt att betygssättning sker på ett likvärdigt sätt och att lärare kan sätta betyg utifrån rimliga förutsättningar. Med denna ändring tar vi bort en källa till missförstånd som bidragit till onödig stress, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Dagens formulering i läroplanernas riktlinjer anger att läraren vid betygssättning ska utnyttja ”all tillgänglig information” om elevens kunskaper. Många lärare anser enligt Betygsutredningen att det är svårt att veta hur all tillgänglig information ska tolkas och var gränsen ska gå för när läraren verkligen har tagit in tillräckligt med betygsunderlag. Det har bland annat inneburit att vissa lärare känner sig tvungna att ta emot så mycket betygsunderlag som möjligt, även efter utsatt tid eller utan att underlaget har efterfrågats. För en del elever har det medfört att de ständigt känner sig bedömda och är osäkra på om de borde komplettera med inlämningar för säkerhets skull. 

För att öka likvärdigheten vid betygssättning och skapa hållbarhet för både lärare och elever beslutar nu regeringen om en ändring i läroplanerna för de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). Ändringen innebär att formuleringen om att utnyttja all tillgänglig information tas bort. Läraren ska dock fortfarande göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper vid betygssättning. Ändringen i läroplanerna utgår från ett förslag i Betygsutredningens betänkande som togs emot väl av remissinstanserna.

– Nu blir det tydligare att lärare inte måste ta hänsyn till hur mycket underlag som helst när de sätter betyg, till exempel uppgifter som lämnas in efter utsatt tid. Det skapar en bättre arbetsmiljö för både elever och lärare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Förändringen ska tillämpas från och med den 1 juli 2022 vilket är samtidigt som det i enlighet med riksdagens beslut i skollagen införs en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. 

Kontakt

Vidar J Lindgren, pressekreterare hos Lina Axelsson Kihlblom, 073-840 33 12

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera