Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få bättre stöd

Report this content

Elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan löpa större risk att misslyckas i skolan än andra elever. Regeringen ger nu uppdrag till Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att stärka stödet till barn och elever med NPF.

– Många elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning får i dag inte det stöd de behöver för att klara skolarbetet. Skolan måste kunna se och möta elevernas behov av anpassningar och stöd. Det är viktigt att förskollärare och lärare har tillräcklig kompetens när det gäller att ge stöd till barn och elever med NPF, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket och SPSM har i uppdrag att ansvara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för förskollärare, lärare och annan personal som medverkar i undervisningen. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslog regeringen att satsningen ska förstärkas med 5 miljoner kronor. Regeringen ändrar nu uppdraget till myndigheterna i myndigheternas regleringsbrev, så att de ska förstärka innehållet i fortbildningen avseende stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Syftet är att stödet till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska stärkas.

Det kompletterande innehållet ska erbjudas till målgrupperna för fortbildningen från och med utbildningsomgången 2024/25. Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 oktober 2025.

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslog regeringen även att 2,5 miljoner kronor ska avsättas för att SPSM ska nå ut bredare med sitt stöd inom NPF-området. Regeringen ger nu SPSM i uppdrag att genomföra detta. Syftet är att huvudmännen ska få större kunskap om det stöd SPSM kan erbjuda.

Kontakt

Christoffer Heimbrand, t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm, 076-112 11 47, christoffer.heimbrand@regeringskansliet.se

Prenumerera