En sammanhållen utbildning ska stärka nyanländas etablering

Report this content

Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I en proposition föreslår regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

Sedan tidigare finns ett regelverk för vissa nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Nyanlända som inom ramen för etableringsprogrammet har utbildningsplikt ska i huvudsak ta del av sfi, samhällsorientering och utbildning inom komvux på grundläggande eller gymnasial nivå eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan.

För att möta behovet av utbildning för de individer som har utbildningsplikt föreslår regeringen i propositionen att kommunerna ska vara skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de vuxna nyanlända som tar del av insatser inom etableringsprogrammet och som bedömts omfattas av utbildningsplikt. Med en sammanhållen utbildning får de möjlighet att kombinera sfi med studier i andra ämnen och kurser i en utbildning som ska vara anpassad till deras behov och förutsättningar.

– För den som saknar utbildning är det svårt att komma i arbete. Nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden får nu bättre förutsättningar att studera för att kunna få ett jobb och försörja sig, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Utbildningen ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan i genomsnitt och följa en plan som ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. Det befintliga kravet på att hemkommunen upprättar en individuell studieplan för varje elev ska gälla även för de elever som följer den sammanhållna utbildningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera