Flera nya uppdrag för stärkt forskning inom hälsa och välfärd

Report this content

I forsknings- och innovationspropositionen presenterade regeringen ett brett spektrum av satsningar inom bland annat hälsa och välfärd som ska bidra till en förbättrad och mer jämlik hälsa i befolkningen. Regeringen beslutar nu genom ändring av Fortes regleringsbrev för 2021 om 105 miljoner kronor för satsningar inom bland annat psykisk hälsa, prevention och folkhälsa samt äldreforskning. Satsningarna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ett tioårigt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa

Forskningsprogrammet ska öka förståelsen om varför psykisk ohälsa ökar i samhället och ta fram metoder, insatser och behandlingar för att minska omfattningen och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa och olika psykiska sjukdomar. Eftersom det finns många samverkande faktorer, exempelvis sociala, biologiska och ekonomiska, som bidrar till psykisk ohälsa och som spänner över flera discipliner bör det föreslagna programmet få i uppdrag att stimulera tvärvetenskaplig forskning och innovation.

Forskning om prevention och folkhälsa

Satsningen syftar till att öka kunskapen om preventiva åtgärder och dess effekter på folkhälsan. Ett mer förebyggande arbete kan leda till att färre personer insjuknar i de vanligaste folksjukdomarna, förbättrad prognos för redan insjuknade, men också att de medicinska och sociala skadeverkningarna av alkohol, narkotika, tobak och andra riskfaktorer kan begränsas. Att arbeta förebyggande kan i längden leda till att resurser frigörs eftersom vård och behandling av sjuka är betydligt mer resurskrävande än preventivt arbete.

Äldreforskning

Det behövs ökad kunskap om hur äldreomsorgen är organiserad, utmaningar och möjligheter beroende på geografiska och demografiska förutsättningar, personalens förutsättningar och behov samt chefernas möjligheter att leda verksamheten och stödja personalen. Den ökande andelen äldre med komplexa behov som tar emot insatser från både äldreomsorg och hälso- och sjukvård ökar vikten av samverkan. I sammanhanget behöver också inflytande och upplevelser hos äldre personer och deras anhöriga belysas.

En förstärkning av fria forskningsmedel

Forte ska få ökade möjligheter att göra utlysningar utifrån identifierade kunskapsbehov inom myndighetens ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Det är viktigt för forskningsrådets arbete, för vetenskaplig förnyelse, bredd och kvalitet och inte minst vid olika typer av kriser. Fortes fria forskningsmedel gör det möjligt att anpassa utlysningar inom samhällsområden som är strategiska för att kunna hantera effekterna av covid-19-pandemin och för att stärka samhällets beredskap.

En förstärkning av det pågående nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning

Forte ansvarar för det tioåriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning och har tagit fram en strategisk forskningsagenda. Finansiering sker utifrån prioriteringarna att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv, att främja goda arbetsförhållanden och att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv. Inom programmet främjas tvärvetenskap, förnyelse, ökad samordning och internationalisering samt spridning och nyttiggörande av forskning.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera