Gemensam webbportal ska stärka studenthälsovården

Report this content

Regeringen ger Stockholms universitet, Linköpings universitet och Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att utveckla en gemensam webbportal för studenthälsovården. Syftet är att öka den digitala samordningen av studenthälsovården vid universitet och högskolor för att öka likvärdigheten i studenternas tillgång till studenthälsovården och stärka lärosätena i detta arbete.

– Med denna webbportal vill regeringen bidra till att stärka arbetet med att främja studenternas psykiska och fysiska hälsa och på så sätt öka förutsättningarna för en god och trygg studietid. Nationell samordning av den digitala studenthälsovården kan bidra till att avlasta studenthälsan lokalt och sprida goda exempel mellan lärosäten, säger utbildningsminister Anna Ekström.

För att nå detta mål har regeringen med start 2022 avsatt 5 miljoner kronor årligen för utvecklingen av en gemensam webbportal för studenthälsovården. Som ett första steg ska en förstudie genomföras för att utreda webbportalens framtida innehåll, organisation och finansiering.

Webbportalen ska fungera som ett komplement till studenthälsovården vid respektive lärosäte och bland annat innehålla webbföreläsningar, kurser och workshops på svenska och engelska. Innehållet ska vara öppet för alla studenter.

Målet med portalen är att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan studenthälsovården vid olika universitet och högskolor så att studenterna på ett mer effektivt sätt kan ta del av de samlade erfarenheter som finns. Portalen ska också möjliggöra erfarenhetsutbyte samt fungera som ett verktyg för utveckling av verksamheten runt om i landet. Utgångspunkten för detta bör särskilt vara att utveckla arbetet för att möta behovet hos studieovana personer samt studenter som undervisas på distans. 

Förstudien och utvecklingen av webbportalen ska genomföras i nära samarbete med övriga universitet och högskolor och med Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Förstudien ska redovisas senast den 1 november 2022 och uppdraget med att ta fram webbportalen ska slutredovisas senast den 1 mars 2023.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera