Internationella sjöfartsorganisationen föreslås kunna utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet

Report this content

Regeringen har fattat beslut om en proposition med förslag till ändring av examenstillståndslagen som ger regeringen möjlighet att bevilja tillstånd till Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) att genom Världssjöfartsuniversitetet (WMU) utfärda examina inom det maritima området i Sverige.

IMO är FN:s fackorgan för sjöfart och huvudman för WMU. Att utfärda examina är en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning och det krävs därför riksdagens godkännande för att överlämna en sådan uppgift till en mellanfolklig organisation.

– Sverige är en stolt värdstat för WMU och sätter stort värde på det arbete som lärosätet utför. Utbildning är en nyckelfråga för att säkerställa genomförandet av de globala regler som beslutas inom havsområdet och för att kunna uppfylla FN:s hållbarhetsmål, inte minst om hav och marina resurser, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

– Sjöfartsnäringen behöver göras mer jämställd. Av världens 1,2 miljoner anställda inom sjöfarten är bara två procent kvinnor. Här spelar utbildning en avgörande roll och WMU har gjort insatser för att öka andelen kvinnor inom sjöfartsnäringen. Regeringen vill se att detta arbete stärks ytterligare. Det lagförslag som regeringen nu beslutat om är ett viktigt led i att stärka den utvecklingen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

WMU finns i Malmö som den enda FN-institutionen med säte i Sverige och bedriver utbildningsverksamhet på högskolenivå och forskning inom det maritima området. WMU har ansökt om tillstånd att få utfärda filosofie magisterexamen och filosofie doktorsexamen i maritima studier i Sverige.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Undersökning av pandemins effekt på sjöfarten och sjömän

Regeringen har även beslutat att WMU ska få ett bidrag för att undersöka covid-19-pandemins effekter på sjömännens arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. WMU ska även analysera hur man ökar robustheten för sjöfartssektorn mot framtida globala störningar och ge konkreta rekommendationer för det mest effektiva sättet att rusta sjöfartsbranschen inför framtida internationella störningar och storskaliga förändringar.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen dessutom att det statliga stödet till WMU ska öka från 28,2 miljoner kronor till 30 miljoner kronor.

Fakta

IMO är FN:s sjöfartsorganisation och en internationell sjöfartsmyndighet. Sverige kandiderar just nu till en plats i rådet, som är det verkställande organet inom IMO.

Artikel: Sverige kandiderar till IMO:s råd

Kontakt

Nadja Yusuf, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-085 00 49

Jennie Zetterström, pressekreterare hos Tomas Eneroth, 073-053 92 70

Prenumerera