Nationell delegation ska föreslå strategi för validering

I dag tillsätter gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic en kommitté med uppdrag att verka för ett bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering.

Validering sker idag inom både utbildningsväsendet och i arbetslivet och en person kan behöva gå igenom flera olika system för att få sin reella kompetens kompletterad, bedömd och godkänd. Valideringen behöver samordnas och därför är en av delegationens uppgifter att lämna förslag på en nationell strategi för validering. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt och överblickbart system för validering, liksom en förbättrad samordning mellan aktörer och intressenter inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom arbetslivet samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika kvalifikationer.

Aktörer som berörs är bland andra gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, högskolan, övriga eftergymnasiala utbildningar, folkbildning samt verksamhet inom arbetsmarknad och arbetsliv som syftar till validering av reell kompetens.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

Kontakt

Isabella Enbågen, politiskt sakkunnig, 072-515 22 32

Prenumerera