Nationell samordnare ska arbeta för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen

Report this content

Regeringen tillsätter nu en nationell samordnare som ska stödja lärosäten samt hälso- och sjukvården i deras arbete med att tillhandahålla platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Syftet är att öka antalet utbildningsplatser så att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor.

Det råder i dag brist på grundutbildade sjuksköterskor på arbetsmarknaden och bristen förväntas öka kommande år med nuvarande dimensionering av utbildningen. Sjuksköterskeutbildning anordnas över hela landet och det är en av de största utbildningarna som leder till yrkesexamen i högskolan. Trots ett relativt högt söktryck samt medel till ytterligare utbildningsplatser har flera lärosäten inte kunnat bygga ut utbildningen. Ett skäl som en majoritet av lärosätena lyfter fram är bristen på platser där studenterna kan genomföra sin VFU, det vill säga den del av högskoleutbildningen som sker i hälso- och sjukvården.

– Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden. I dag ställer inte alla privata vårdgivare upp och anordnar VFU-platser i vården. Det duger inte. Också privata vårdgivare måste ta sitt ansvar och anordna VFU-platser för att livsviktiga utbildningar ska kunna byggas ut och kompetensförsörjningen i välfärden ska fungera. Samarbetet mellan hälso- och sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och lärosäten behöver bli bättre, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I den nationella samordnarens uppdrag ingår bland annat att initiera och genomföra samordnande insatser för att fler VFU-platser och därmed fler utbildningsplatser ska finnas tillgängliga i sjuksköterskeutbildningen. Samordnaren ska fungera som ett stöd och en katalysator för lärosätena och vårdgivarna i deras samverkan kring VFU, men inte ta över ansvaret som vilar på dem.

Samordnaren ska också stödja aktörerna i arbetet med att utveckla modeller för, och organisering av, VFU så att det blir möjligt för fler vårdgivare och verksamheter att ta emot studenter samt sprida goda exempel. Samordnaren ska även särskilt se över möjligheterna att ställa krav på privata vårdgivares medverkan i utbildningarna.

Till nationell samordnare utses Hans Wiklund, universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera