Ny försöksverksamhet föreslås för att utveckla utbildningsutbudet i gymnasieskolan och skapa bättre matchning på arbetsmarknaden

Report this content

I en promemoria som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslås en lagändring som gör det möjligt att inleda en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på ekonomiprogrammet. Syftet är att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden direkt efter gymnasieskolan.

Samtidigt som många ungdomar har svårt att få jobb efter gymnasiet råder det brist på yrkesutbildad arbetskraft inom flera sektorer. En majoritet av eleverna som är behöriga till gymnasieskolans nationella program väljer en högskoleförberedande utbildning, men efter avslutade studier är det ungefär fyra av tio som väljer att inte studera vidare utan söker jobb. Sannolikheten för en smidig etablering på arbetsmarknaden är dock högre för elever som gått ett yrkesprogram där det råder brist på arbetskraft.

– I dag finns det brister i matchningen mellan ungdomars val av utbildning och behoven på arbetsmarknaden. Vi behöver sträva efter ett utbildningsutbud som bidrar till att elever som vill arbeta efter gymnasieskolan har de yrkeskunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I promemorian föreslås därför ett bemyndigande i skollagen som möjliggör försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program. Syftet är att pröva nya vägar för att ge fler elever som vill arbeta direkt efter gymnasieskolan sådana kunskaper och färdigheter som arbetsgivare efterfrågar.

Som ett första steg föreslås att en försöksverksamhet med en handelsinriktning med yrkeskurser på ekonomiprogrammet bör inledas. Utbildningen ska både kunna leda till ett arbete inom handeln och fortsatta studier på högskolenivå. I promemorian föreslås att en huvudman som erbjuder utbildning på ekonomiprogrammet och försäljnings- och serviceprogrammet inom samma skolenhet ska kunna delta i försöksverksamheten. Det ska också finnas ett lokalt programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv. I promemorian konstateras att det även kan bli aktuellt med försöksverksamhet med andra yrkesinriktningar på högskoleförberedande program. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. De första eleverna föreslås påbörja utbildningen i försöksverksamheten läsåret 2023/24.

Promemoria: Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera