Pandemins effekter på breddad rekrytering till högre utbildning ska följas upp

Report this content

Regeringen har beslutat att ge ett tilläggsuppdrag till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att särskilt studera covid-19-pandemins effekter på breddad rekrytering till högre utbildning.

Sommaren 2020 gav regeringen UKÄ i uppdrag att följa upp de beslut och insatser som vidtagits med anledning av pandemin, samt vad det kan ha fått för eventuella konsekvenser för högskolans verksamhet.

Myndigheten har i en delredovisning bland annat visat att avhoppen ökat bland studenter från studieovana hem under vårterminen 2020 jämfört med året innan. Nya uppgifter från UKÄ visar också att andelen studenter från högutbildade hem i större utsträckning påbörjat en utbildning på högskolan under 2020, än studenter från studieovana hem. Den sociala snedrekryteringen ser alltså ut att ha förstärkts under pandemin. För att få kunskap om hur pandemin har påverkat den breddade rekryteringen till högskolan ger regeringen nu ett tilläggsuppdrag till UKÄ.

– Vi vill bredda rekryteringen till högskolan och kunna ge alla studenter, oavsett bakgrund, goda förutsättningar att fullfölja sina utbildningar och komma ut på arbetsmarknaden. En eftergymnasial utbildning blir allt viktigare och vi behöver fler personer som kan arbeta inom välfärden och bristyrken i Sverige, vilket innebär att trenderna vad gäller avhopp är oroväckande, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

UKÄ ska löpande redovisa resultaten av uppföljningen samt lämna en slutrapport senast den 1 december 2022.

 

Kontakt

Anja L Sundberg
Tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans
076-116 77 45

Utbildningsdepartementet
Drottninggatan 16
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
www.regeringen.se

Prenumerera