Proposition om tillfällig lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Report this content

Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. Nu har regeringen beslutat om en proposition med nya tidsbegränsade sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen för att tillfälligt lösa problemet att uppgifter om skolenheter inte är tillgängliga på samma sätt som tidigare.

– Samhället behöver ha tillgång till grundläggande information om den svenska skolan, elevers resultat kan inte vara affärshemligheter. Det är helt nödvändigt för att vi ska kunna styra svensk skola, följa resultaten och se till att resurserna går till rätt skolor. Det problem som uppstått med den nya praxisen om statistiksekretess måste åtgärdas så snabbt som möjligt. Förutsatt att riksdagen godkänner regeringens förslag så träder den tillfälliga lagändringen i kraft till halvårsskiftet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Bakgrunden till förslaget är att Statistiska centralbyrån (SCB) har sett över sin tillämpning av offentlighets- och sekretesslagen och numera bedömer att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet omfattas av statistiksekretess till skydd för enskildas ekonomiska förhållanden. Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning. Detta har medfört att det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i sin tur bland annat att elever och vårdnadshavare inte har uppdaterad information inför skolval, att beslutsfattare inte har tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer och fördela resurser till skolan och att Skolinspektionen har sämre underlag för tillsyn.

I propositionen föreslås därför nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten får tillgång till nödvändig information om skolenheter i huvudsak på samma sätt som före praxisändringen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats. 

Proposition: Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera