Regeringen tillsätter en utredning om framtidens yrkeshögskola

Report this content

Yrkeshögskolan fyller en viktig funktion i kompetensförsörjningen till arbetslivet. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att föreslå de förändringar som krävs i yrkeshögskolans regelverk för att säkerställa den växande utbildningsformens stabila, effektiva och hållbara funktion även för framtiden. 

Inom ramen för kunskapslyftet har regeringen de senaste åren satsat på en stor utbyggnad av yrkeshögskolan och antalet årsplatser har fördubblats från 2014 till 2021. Totalt omfattar yrkeshögskolan nu omkring 50 000 årsplatser och antalet studerande närmar sig 80 000.

– Yrkeshögskolan är i dag en etablerad utbildningsform som är central för kompetensförsörjningen i hela landet. För att förtydliga yrkeshögskolans roll i utbildningssystemet och skapa förutsättningar för att yrkeshögskolan ska kunna fortsätta att utvecklas med bibehållen kvalitet tillsätter regeringen nu en utredning om framtidens yrkeshögskola, säger utbildningsminister Anna Ekström.

En utgångspunkt för yrkeshögskolan är att utbildningsutbudet ska kunna ställas om för att möta arbetslivets växlande behov av kompetens. När det gäller viss kompetens som yrkeshögskolan utbildar för är dock arbetsmarknadens behov mer långsiktigt. I uppdraget ingår därför att utreda förutsättningar för ett mer stadigvarande utbildningsutbud inom yrkeshögskolan och föreslå vilka utbildningsinriktningar som bör ingå i ett sådant utbud.

I uppdraget ingår även att utreda yrkeshögskolans roll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Utredaren ska bland annat föreslå hur yrkeshögskolan i högre grad kan bidra med kompetens för klimatomställning och ta ställning till om utbildning för klimatomställning på något sätt bör kunna prioriteras.

Yrkeshögskolan är en mycket decentraliserad utbildningsform, där varje anordnare har stort ansvar för administration av ansökningsprocess och studiedokumentation. Med kraftigt ökande volymer av ansökningar och studerande har behovet av en samlad administrativ stödstruktur för yrkeshögskolan ökat. Därför ska utredaren bland annat föreslå hur ett gemensamt system för ansökan till yrkeshögskolan kan utformas och föreslå hur ett förstärkt system för studiedokumentation för yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar bör utformas och införas.

Utredaren ska även undersöka möjligheterna till progression inom yrkeshögskolesystemet och till att stärka yrkeshögskolans möjlighet att tillhandahålla kvalificerad yrkesutbildning som startar på en högre nivå. Detta kan till exempel underlätta rörlighet mellan yrkeshögskolan och högskolan. Utredaren ska också lämna förslag i en rad andra frågor som rör yrkeshögskolan.

Till särskild utredare utses Maria Bernhardsen, policyexpert inom kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Kommittédirektiv: Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Kontakt

Nadja Yusuf, pressekreterare hos Anna Ekström, 073-085 00 49

Prenumerera