Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning

Report this content

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan och att sysselsättningen hos utrikes födda vuxna ska öka. För att kommunerna ska få stöd i hur de kan samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledigheten avser regeringen och SKL att ingå en överenskommelse.

För nyanlända barn är förskolan ofta ett av de första mötena med det nya landet. Förskolan spelar därför en viktig roll i en trygg etablering. Forskning visar också att barn som har gått i förskolan lyckas bättre i skolan än de som inte har deltagit.

Samtidigt behöver sysselsättningsgraden hos utrikes födda öka, särskilt bland kvinnor. Regeringens jämställdhetsmål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, och likvärdiga möjligheter och incitament att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Därför vill regeringen att kommunerna ska få vägledning i hur de kan samordna öppen förskola med insatser i bland annat svenska språket under föräldraledigheten. En samordnad verksamhet innebär att barn kan få en introduktion till förskolan samtidigt som deras föräldrar får stöd i språkinlärning och etablering i arbets- och samhällslivet.

– En bra förskola lägger grunden för lärandet. Insatser för att fler ska gå i förskola och fler föräldrar ska få jobb och egenmakt bryter ojämlikhet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Enligt den föreslagna överenskommelsen ska SKL kartlägga kommuners behov och förutsättningar, och se hur denna typ av verksamhet bedrivs redan i dag. Utifrån kartläggningen ska SKL ta fram vägledning för hur kommuner kan samordna öppen förskola med stöd i språkinlärning och etablering.

– Fler barn till utrikes födda föräldrar behöver gå i förskola och barnens föräldrar, inte minst kvinnorna, behöver lära sig svenska. Med öppna förskolor som arena för språkstöd och integration, vill vi öka deltagandet i förskolan och påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor. Överenskommelsen med regeringen är därför en viktig satsning, säger Lena Micko, ordförande SKL.

För insatsen har regeringen avsatt fem miljoner kronor för 2018. Regeringen beräknar att avsätta motsvarande belopp både 2019 och 2020. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Alexandra Cederquist, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-452 31 34

Taggar:

Prenumerera