Samordnade insatser för barn och unga i riskzon

Report this content

Insatserna mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras. Som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att Skolverket och Socialstyrelsen inom ramen för uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga ska rikta särskilda satsningar mot riskgrupper i socialt utsatta områden.

Skolverket och Socialstyrelsen bedriver sedan 2017 ett utvecklingsarbete som ska förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. I enlighet med regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten förtydligas det nu att särskilda insatser ska riktas mot riskgrupper i socialt utsatta områden. Det kan handla om både generella insatser inom skolan och om insatser som är direkt riktade mot barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet.

– Forskning visar att det finns många olika riskfaktorer för brott, som både förknippas med individen själv och med olika sociala sammanhang som familjen, skolan, närsamhället och kamratkretsen. För att långsiktigt kunna minska brottsligheten är tidiga och samordnade åtgärder riktade till barn och unga av central betydelse, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I uppdraget ingår också att rikta särskilda insatser till barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Samverkan mellan skolan och dess elevhälsa, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är särskilt viktig i dessa sammanhang. För att kunna vidta effektiva åtgärder är det också angeläget att kunskapen om dessa frågor och verkningsfulla arbetssätt hos berörda yrkesgrupper ökar.

Uppdraget, som delvis bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, förlängs och ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 16 juni 2023.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera