Skärpt lagstiftning ska göra det möjligt att stänga skolor med allvarliga brister

Report this content

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska ge Skolinspektionen större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med allvarliga och återkommande brister. Regeringen lämnar även förslag som ska göra det enklare att återkalla tillstånd för fristående skolor om verksamheten inte kommit igång inom två år.

– Skolan är till för eleverna. Där lämnar vi våra barn för att de ska lära sig mycket och fostras till demokratiska medborgare. Att driva skola i Sverige ska innebära att man därmed förvaltar samhällets förtroende för det uppdraget. Det ska endast seriösa aktörer kunna göra. Nu gör vi det lättare att stänga skolor som har återkommande allvarliga brister, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Det har vid flera tillfällen uppdagats att fristående skolor trots upprepad kritik från Skolinspektionen om att åtgärda allvarliga missförhållanden har kunnat fortsätta verksamheten eftersom myndigheten inte har haft tillräckligt lagstöd för att stänga dessa skolor. För att ändra på detta föreslår regeringen skärpningar av bestämmelserna i skollagen.

Om det inom två år efter ett beslut om föreläggande att åtgärda ett allvarligt missförhållande förekommer ett nytt eller annat allvarligt missförhållande, och om huvudmannen har visat bristande förmåga eller vilja att fullgöra sina skyldigheter, ska Skolinspektionen kunna stänga skolan. Det gäller oavsett om bristerna enligt det första föreläggandet har åtgärdats. Kommuner som är tillsynsmyndighet över enskilda huvudmän för fristående förskolor ges samma möjligheter att stänga fristående förskolor.

För att möjligheterna till ingripande ska bli så lika som möjligt för kommunala och enskilda huvudmän föreslår regeringen även att Skolinspektionen ska kunna besluta om verksamhetsförbud för en kommunal skola. Denna sanktion motsvarar sanktionen återkallelse av godkännande för enskilda skolhuvudmän.

Eftersom en kommun har ett särskilt lagstadgat ansvar för att tillhandahålla utbildning kommer dagens sanktion statliga åtgärder för rättelse, det vill säga att Skolinspektionen kan gå in och på kommunens bekostnad besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa bristerna, finnas kvar som ett alternativ. Skolinspektionen kan därmed välja den lämpligaste åtgärden i det enskilda fallet.

Enligt Skolinspektionen försvåras myndighetens prövning av en ansökan om att få starta en ny skola om det finns godkännanden som inte utnyttjas. Eftersom bedömningen ska göras utifrån de förhållanden som råder vid tidpunkten för prövningen finns det en risk för överetablering av skolor om verksamhet enligt tidigare, outnyttjade, godkännanden startar lång tid efter att ansökan har beviljats. I propositionen föreslår regeringen därför att ytterligare grunder för återkallelse av godkännande av enskild huvudman eller beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska införas. Godkännanden eller beslut om rätt till bidrag som inte utnyttjats inom två år ska som huvudregel återkallas. De ska även kunna återkallas på begäran av huvudmannen. Beslut om rätt till bidrag ska dessutom kunna återkallas efter konkurs eller likvidation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera