Skolverket ska föreslå hur central rättning av nationella prov kan införas

Report this content

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att i sitt arbete med att digitalisera de nationella proven ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, och att föreslå hur det ska gå till. Syftet är att detta ska bidra till en högre grad av likvärdighet vid bedömningen av proven.

De nationella proven ska fungera betygsstödjande och därmed bidra till en mer likvärdig betygssättning. Det är därför av stor vikt att proven bedöms likvärdigt. Skolinspektionens ombedömningar av nationella prov har visat att det finns betydande skillnader i hur olika lärare bedömer vissa delar av de nationella proven.

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov. Skolverket ska sträva efter att en så stor andel som möjligt av proven ska automaträttas för att öka objektiviteten i bedömningen, och elevlösningar som inte kan rättas automatiskt bör bedömas av någon annan än den undervisande läraren.

Skolverket får nu i uppdrag att i sitt arbete ta hänsyn till att central rättning av nationella prov ska införas, redovisa vilka åtgärder som krävs för att det ska kunna ske och föreslås en särskild organisatorisk funktion för detta. Med central rättning avses att proven ska rättas av legitimerade och behöriga lärare på uppdrag av en statlig myndighet. Skolverket ska även föreslå en tidplan för ett stegvist införande av central rättning, samtidigt som de digitaliserade proven.

– De nationella proven är viktiga för eleverna. Central rättning kan bidra till en högre grad av likvärdighet vid bedömningen av proven och därmed en mer rättvis betygssättning. Tillsammans med att en stor andel av proven ska rättas automatiskt bidrar det också till en minskad arbetsbörda för lärare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Skolverket ska redovisa sina förslag om hur central rättning ska införas senast den 15 december 2021. Med anledning av de förseningar som uppstått med att digitalisera proven förlängs samtidigt uppdraget så att det ska slutredovisas i oktober 2025.

Kontakt

Anja L Sundberg 
Pressekreterare hos Anna Ekström
076-116 77 45

Utbildningsdepartementet
Drottninggatan 16
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
www.regeringen.se

Prenumerera