Skolverket ska ge stöd för att hantera elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under pandemin

Report this content

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att hantera barns och elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under covid-19-pandemin. Skolverket får nu i uppdrag att genomföra insatser för att på kort och lång sikt hantera pandemins konsekvenser i skolväsendet.

På grund av pandemin har barn och unga över hela världen haft svåra förutsättningar för sitt lärande. Sverige har i relativt hög utsträckning kunnat hålla förskolor och skolor öppna, men även här kämpar barn, elever och personal i förskolor och skolor i en tuff tid. 

Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att följa upp konsekvenserna av pandemin och genomföra insatser för att stödja skolväsendet. Nu har regeringen beslutat att komplettera Skolverkets uppdrag för att staten ska bistå med stöd som underlättar för huvudmän och utbildningsanordnare att identifiera vilka kunskaper som elever inte har fått möjlighet att tillägna sig under pandemin. Skolverket ska även göra en nationell kartläggning av elevers kunskapsutveckling för att kunna bedöma kunskapstappet.

Skolverket ska stödja huvudmän och utbildningsanordnare och sprida goda exempel på hur förskolor och skolor har hanterat konsekvenserna som har uppstått i utbildningen. Det är upp till Skolverket att i dialog med bland annat huvudmannaorganisationer, elevorganisationer och berörda fackliga organisationer komma fram till vilka konkreta exempel det kan handla om.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolinspektionen.

Uppdraget ges genom en ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 och ska redovisas senast den 17 december 2021, den 3 juni 2022 och den 16 december 2022.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera