Stödinsatser genomförs för att öka kunskapen om regelverket för etikprövning

Report this content

Regeringen ger nu Etikprövningsmyndigheten i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser till forskningshuvudmän och forskare om regelverket för etikprövning av forskning som avser människor. Syftet är att stödja forskarna i tillämpningen av de förändringar av etikprövningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2020, så att forskning utförs i enlighet med de krav som följer av regelverket.

– Forskning kännetecknas av en hög grad av frihet. Samtidigt är forskningen underställd etiska regler. I god forskningssed ingår att känna till och följa aktuell lagstiftning på det forskningsetiska området. Mot bakgrund av att etikprövningslagen har skärpts är det viktigt att följa att ändringarna faktiskt får den effekt som lagstiftaren tänkt. Regeringen har lyssnat till de farhågor som finns kring tillämpningen av det nya regelverket och med dessa stödinsatser vill vi säkerställa att lärosäten och forskare får bra och korrekt information om vad som gäller, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Att forska på människor utan etikprövningstillstånd eller i strid med ett sådant tillstånd kan innefatta forskningsmetoder som medför risk för att en forskningsperson kommer till skada eller att någons personliga integritet kränks. Det riskerar också i förlängningen att undergräva människors förtroende för forskning.

Den 1 januari 2020 trädde förändringar av etikprövningslagen i kraft som innebar tydligare regler och skärpta straff. Lagens definition av forskning, forskningshuvudmännens ansvar för lagens efterlevnad, samt ansvaret för tillsynen av lagen tydliggjordes. Som en följd av förtydligandet av tillsynsansvaret har Överklagandenämnden för etikprövning ökat omfattningen av sin tillsyn. Genom tillsynen har nämnden bland annat hittat forskningsprojekt som bedrivs i strid med etikprövningslagen. I samband med dessa förändringar har det även riktats kritik mot regelverket från olika aktörer.

Etikprövningsmyndigheten får i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser som ska omfatta forskningshuvudmäns och forskares ansvar och skyldigheter vid forskning. Uppdraget ska genomföras i dialog med Överklagandenämnden för etikprövning, Vetenskapsrådet, universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer. Etikprövningsmyndigheten ska också följa upp effekterna av insatserna.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 februari 2023 och slutredovisas senast den 1 februari 2024.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera