Strategi för deltagande i Horisont Europa ska stärka svensk forskning och innovation

Report this content

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som pågår 2021–2027. Syftet är att stärka det svenska deltagandet och befästa Sveriges position som ledande kunskaps- och forskningsnation.

– Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Starka forsknings- och innovationsmiljöer i Sverige får genom deltagande i Horisont Europa möjlighet att utvecklas, växa och bli ännu starkare, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Det övergripande målet för svensk forskning är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt. Det målet ska även gälla för det svenska deltagandet i Horisont Europa. 

Dessutom listas åtta specifika mål för deltagandet i Horisont Europa. Dessa sammanfaller även med regeringens mål för forskningspolitiken och de inriktningar som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen 2020.

Mål för det svenska deltagandet i Horisont Europa

  1. Sverige ska ha ett högt deltagande i Horisont Europa.
  2. Deltagande i Horisont Europa ska bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning samt stärka näringslivets konkurrenskraft och innovationsförmåga.
  3. Deltagande i Horisont Europa ska bidra till att stärka Sveriges nationella satsningar.
  4. Kunskap och resultat från Horisont Europa ska i större utsträckning komma till användning i det svenska samhället. 
  5. Sveriges deltagande i Horisont Europa ska bidra till kunskapsutvecklingen vid högre utbildning inom universitet och högskolor.
  6. Svenska forskare och svenskt näringsliv ska kunna använda och dra nytta av forskningsinfrastrukturer och test- och demonstrationsmiljöer i Europa. 
  7. Sverige ska vara ledande inom öppen vetenskap.
  8. Sverige ska i ökad utsträckning påverka EU:s forsknings- och innovationspolitik genom ett aktivt deltagande.

Strategin fokuserar även på hur forskningsfinansiärerna, universitet och högskolor och projektdeltagare kan bidra till att målen uppnås.

Strategin finns tillgänglig på regeringens webbplats: En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027

Kontakt

Nadja Yusuf, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-085 00 49

Prenumerera