Styrning av högskolan på remiss

Nu skickas betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan ut till remissinstanserna.

Styr- och resursutredningen överlämnade nyligen sitt betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). I betänkandet redovisades uppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Nu får remissinstanserna möjlighet att ge synpunkter på innehållet i betänkandet.

Kontakt

Jasmina Sofic, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-085 72 64

Prenumerera