Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Report this content

För att andelen unga som varken arbetar eller studerar ska minska krävs förebyggande åtgärder, tidiga insatser och bättre samverkan. Därför får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nu i uppdrag att stödja aktörer som arbetar med dessa ungdomars etablering.

Ungdomsarbetslösheten har minskat och är nu på den lägsta nivån på 14 år. Gruppen unga som varken arbetar eller studerar har däremot inte minskat i samma utsträckning. År 2017 hade 8,5 procent i åldern 20 - 24 år varken jobb eller studier att gå till, medan motsvarande andel i åldersgruppen 15 - 19 år var 3,4 procent.

Det är ett misslyckande att unga personer hamnar utanför arbets- och samhällslivet. För att skapa bättre förutsättningar och underlätta arbetet för de aktörer som dagligen möter dessa ungdomar ger regeringen nu MUCF i uppdrag att vara ett stöd i det lokala arbetet. MUCF:s uppdrag riktar sig i första hand till aktörer inom utbildnings-, social-, arbetsmarknads-, näringslivs- och fritidspolitik i kommunal förvaltning, men också till psykiatrin och sjuk- och hälsovård inom landstinget.

MUCF ska stödja kommunerna att utveckla sin verksamhet så att de får bättre förutsättningar att ge samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska även sammanställa och sprida de kunskaper och erfarenheter som redan finns från välfungerande arbete med unga som varken arbetar eller studerar. Myndigheten ska också rapportera om det finns systemhinder och regelverk som försvårar ungas etablering.

– Varje ungdom som långvarigt hamnar utanför arbetslivet är ett misslyckande för samhället. Med det här uppdraget stärker regeringen förutsättningarna för att fler unga ska komma tillbaka till arbete eller studier,  säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.


Fakta
28 februari 2018 överlämnade den nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11) till regeringen. I betänkandet föreslår utredaren bland annat åtgärder för att förbättra samverkan och ge de unga ett samordnat stöd. Utredaren föreslår också åtgärder för att öka kvaliteten i insatser till de unga som varken arbetar eller studerar, samt stärka kommunernas arbete med de unga som inte fullföljer gymnasieutbildning.  

Kontakt 

Jens Petersen, pressekreterare, 070-293 69 35

Taggar: