Utredare ska föreslå en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet

Report this content

Officiell statistik om olika samhällsområden är en mycket viktig informationskälla i ett demokratiskt styrt samhälle. Det akuta problemet med strypt tillgång till skolinformation har lösts med tidsbegränsade sekretessbrytande bestämmelser, men en permanent lösning behövs. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till två alternativa lösningar för att långsiktigt säkerställa att myndigheter, kommuner och andra aktörer får tillgång till skolinformation.

En ändring av praxis medför att uppgifter om en enskild huvudman inte längre får lämnas ut från en särskild verksamhet för framställning av statistik till annan verksamhet. Det innebär till exempel att Statistiska centralbyrån (SCB) inte kan lämna ut uppgifter om fristående skolor till skolmyndigheterna så att skolor kan identifieras. Till följd av det nya rättsläget stängde även Skolverket ner sina databaser med skolinformation. På regeringens förslag har riksdagen beslutat om en tillfällig lösning så att Skolverket och kommuner för vissa angivna arbetsuppgifter kan få tillgång till uppgifter om enskilda huvudmän och deras verksamhet. Dessa bestämmelser gäller till och med den 1 juli 2023.

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare som ska utreda och belysa för- och nackdelar med två alternativa förslag för en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet. Det ena alternativet som ska utredas är ett införande av offentlighetsprincipen för fristående skolor. Det andra alternativet är ett införande av en ny insamling av uppgifter som hanteras av Skolverket.

– Självklart ska information om skolors förutsättningar, verksamhet och resultat vara tillgänglig för elever, vårdnadshavare, journalister och allmänhet. Det behövs för att skolan ska kunna granskas och för att beslutsfattare ska kunna genomföra rätt kunskapsreformer och fördela resurser till skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström.

En permanent lösning måste utformas så att förtroendet för statistiksekretessen, och därmed för den officiella statistiken i Sverige, inte riskeras. Vidare måste skyddet för elevers, föräldrars och skolpersonals personliga integritet säkerställas. Lösningarna får inte heller medföra en omotiverad ökning av huvudmäns och skolors administrativa börda.

Till särskild utredare utses Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2022.

Kommittédirektiv: En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera