Utfors presenterar lösning för full finansiering

Utfors presenterar lösning för full finansiering · Utfors presenterar lösning för full finansiering av befintlig affärsplan samt skapar ekonomisk buffert - Kreditramen för bolagets befintliga lånefacilitet utökas med 150 Mkr - Nyemission om 226 Mkr, varav 126 Mkr har tecknats av huvudägarna samt vissa andra investerare - Övriga befintliga aktieägare i Utfors erbjuds att delta i emission om resterande 100 Mkr · Utfors kallar till extra bolagsstämma den 19 december 2001 för godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier samt skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning av aktier · Slutlig uppgörelse har träffats med Pangea Enligt Utfors affärsplan beräknas bolaget nå positivt resultat före avskrivningar (EBITDA) under slutet av 2002. Utfors negativa kassaflöde skulle huvudsakligen finansieras genom utnyttjande av den befintliga kreditramen, vilken tidigare bedömdes täcka bolagets kapitalbehov fram till kassaflödesneutralitet. Per 30 november 2001 hade Utfors utnyttjat 633 Mkr av nämnda kreditram om totalt 950 Mkr. Utfors kapitalbehov har dock ökat på grund av kundförlust och framtida intäktsbortfall hänförliga till Pangea. Kapitalbehovet har även påverkats av nedgången i konjunkturen och en ökad osäkerhet på marknaden samt en svagare kronkurs. Styrelsens bedömning är att bolagets långsiktiga kapitalbehov sammantaget har ökat med knappt 300 Mkr. Behovet av ytterligare finansiering medförde att långivarna initierade en omprövning av villkoren för befintlig kredit, vilket resulterade i att bolaget snabbt behövde en finansieringslösning. För att säkerställa full finansiering av Utfors affärsplan, har styrelsen beslutat om en finansieringslösning, vilken utgörs av aktieemissioner och utökad bankfinansiering. Under förutsättning att nyemission 3 fulltecknas (se nedan), tillförs Utfors totalt ca 376 Mkr före emissionskostnader. Utfors håller en telefonkonferens måndagen den 3/12 kl. 10.00, tel: + 46 8 737 89 81, kod: 862052 För ytterligare information kontakta: Vd Jan Werne, tel: 08 - 5270 2540 el. 0708-482540 Informationschef, Markus Boberg, tel: 08-5270 3016 el. 0708-483016 Finansdirektör, Mikael Sköld, tel 08 - 5270 3011 el. 0708-483011 Finansieringslösning Utökad kreditram Långivarna har beslutat om en utökning av kreditramen med 150 Mkr till totalt 1100 Mkr. Förutsättningen för den utökade kreditramen är att bolaget direkt tillförs 126 Mkr och att eget kapital om ytterligare 24 Mkr tillförs bolaget senast under våren 2002. Genomförda emissioner tillför bolaget 126 Mkr Flertalet huvudägare i Utfors samt ett antal andra investerare har accepterat att senast den 3 december 2001 tillföra bolaget 126 Mkr av de 150 Mkr som krävs för att uppfylla långivarnas villkor för att utöka kreditramen. Detta kapitaltillskott erhålls genom två riktade emissioner: · Nyemission 1 om cirka 73 Mkr riktas till de befintliga ägarna bl.a. Norsk Vekst I, Litorina Kapital,m.fl. (gemensamt "huvudägarna") och genomförs till en kurs om 7,50 kronor per aktie. Kursen har bestämts utifrån aktiens marknadsvärde med avdrag för av styrelsen bedömd erforderlig rabatt för att genomföra nyemissionen. I syfte att likställa samtliga aktieägare har styrelsen beslutat om en emission (nyemission 3, se nedan) med företrädesrätt för övriga aktieägare i bolaget på motsvarande villkor som nyemission 1. · Nyemission 2 om cirka 53 Mkr riktas till huvudägarna m.fl.. Nyemission 2 genomförs till en kurs om 14,50 kronor per aktie. Emissionskursen har av styrelsen bedömts motsvara aktiens marknadsvärde med hänsyn tagen dels till utspädningseffekten från de övriga två nyemissioner, som styrelsen har beslutat om denna dag, dels till att emissionen utgör ett led i bolagets förutsättningar att erhålla erforderlig kredit. Nyemission om 100 Mkr med företräde för övriga aktieägare I syfte att säkra de ytterligare 24 Mkr som krävs för att uppfylla villkoren för utökad kreditram och skapa en buffert gentemot likviditetsbehovet enligt affärsplanen, samt att erbjuda övriga aktieägare att delta i finansieringslösningen, har Utfors styrelse även beslutat att genomföra nyemission 3. Denna emission om cirka 100 Mkr riktas till samtliga aktieägare i Utfors, med undantag för de ägare som tecknar aktier i nyemission 1 och/eller 2. Förutom att likvid i nyemission 3 erläggs i samband med teckning under perioden 4 - 24 januari 2002, är villkoren i allt väsentligt identiska med villkoren i nyemission 1. Härigenom ges varje befintlig ägare rätt att teckna sin andel av de aktier som emitteras till rabatterad kurs. Utfors Vd Jan Werne avser att teckna sin andel av nyemission 3. Emissionsprospekt avseende nyemission 3 beräknas offentliggöras den 28 december 2001. Utgivning av teckningsoptioner Styrelsen beslutade att till långivarna emittera skuldebrev förenade med optionsrätter till teckning av aktier som en del av finansieringslösningen. Optionsrätterna berättigar till teckning av högst 6.618.700 aktier för 1 krona per aktie och överlåts till långivarna i takt med att kreditfaciliteten utnyttjas. Överlåtelse av dessa optionsrätter är en förutsättning för att kreditramen skall utvidgas. Vidare beslutade styrelsen föreslå bolagsstämman att besluta om utgivning av skuldebrev förenade med optionsrätter till teckning av aktier till nyckelpersoner i bolaget. Optionsrätterna berättigar till teckning av maximalt 2.800.000 aktier till en kurs baserad på marknadspriset av Utforsaktien. Sammanlagt kan genom utnyttjande av nämnda optionsrätter högst 9.418.700 aktier komma att emitteras, vilket motsvarar cirka 11 procent av antalet aktier efter genomförande av nyemissionerna 1, 2 och 3 och efter utnyttjande av nämnda teckningsoptioner samt teckningsoptioner innehavda av CapMan.. Bolagsstämma Beslut om nyemissionerna samt utgivning av optionsrätter fattades av styrelsen med förbehåll om godkännande av extra bolagsstämma. Med anledning av dessa beslut kallar styrelsen till extra bolagsstämma i Utfors AB den 19 december 2001. Utveckling avseende Pangea Utfors blev den 27 september 2001 underrättat om att Pangea underställts förvaltare. Utfors hade vid det tillfället en fordran på Pangea om cirka 100 Mkr avseende försäljning av en dukt i Utfors nätverk. Pangea hade dessutom tecknat hyres- och underhållsavtal med Utfors avseende fysiska installationer. Utfors och Pangea har uppnått en slutlig uppgörelse innebärande att Pangea övertar ägandet av dukten. Ytterligare köpeskilling skall inte erläggas. Utfors kan dock komma att erhålla tilläggsköpeskilling om Pangea försäljer dukten till tredje part. Dessa eventuella framtida intäkter ingår inte i det kapitalbehov som redogjorts för ovan. Utfors är den självklara nordiska partnern för högkvalitativa fasta och mobila bredbands-, Internet- och telefonitjänster. Utfors driftsätter ett nät med teknologi som är den absolut främsta i världen och som ger unika kostnadsfördelar. Utfors erbjuder i detta nät företag, myndigheter och privatpersoner banbrytande tjänster som skapar nya möjligheter till utveckling och kreativitet. Utfors kommer att knyta ihop de 75 största städerna i Norden med ett 7100 km långt bredbandsnät. Utfors har ca 360 anställda i Sverige, Norge och Finland och ägs huvudsakligen av Norsk Vekst och Litorina Kapital samt ett antal institutionella placerare. Se vidare www.utfors.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00040/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/03/20011203BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar