Delårsrapport januari - september 2017

I utdrag

- Hyresintäkterna minskade med 0,8 procent och uppgick till 251,9 mkr (253,9)
-
Driftsöverskottet minskade med 2,4 procent till 216,3 mkr (221,8)
-
Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån minskade med 2,2 procent till 151,1 mkr (154,5)
-
Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 18,2 mkr (-56,6)
-
Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett realiserat resultat om 45,9 mkr.
- Vacse Instrumentet 1 AB har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 211,8 mkr
-
Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 86,3 mkr (135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
-
Periodens resultat efter skatt uppgick till 183,6 mkr (133,5)
-
Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 131,0 mkr (5 156,8) vid periodens utgång
-
Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,6 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79 

Om Vacse      
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till ca 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Taggar:

Om oss

Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se