VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2020

Report this content

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 383,9 mkr (368,7), en ökning med 4,1 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 320,9 mkr (305,5) vilket är en ökning med 5,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 243,3 mkr (226,7), en ökning med 7,3 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -26,5 mkr (-10,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 318,2 mkr (179,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 423,3 mkr (303,1)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 167,0 mkr (6 521,9) vid periodens utgång
 • Fastigheten Tabellen 7 har färdigställts under året och har därmed marknadsvärderats. Värdeför-ändringen på 143 MSEK ingår i omvärderingen ovan.
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängningsoptioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång.
 • Det säkerställda lånet om 716 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Ratinginstitutet Nordic Credit Rating höjde den 1 oktober 2020 Vacses kreditbetyg till ”A-” med utsikterna ”stable”
 • I oktober 2020 emitterade Vacse 200 mkr gröna obligationer med förfall i juni 2024
 • Utbyggnaden av Biblioteksdepån i Håbo färdigställdes i oktober 2020. Kungliga biblioteket är hyresgäst under ett 25-årigt hyresavtal
 • I december tillträdde Vacse den nyuppförda fastigheten för Björkö skola som upplåts enligt ett 25-årigt hyresavtal med Öckerö kommun
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,8 år (10,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar