VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

Report this content

I utdrag

 • Hyresintäkterna uppgick till 274,8 mkr (250,8), en ökning med 9,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 228,6 mkr (210,4) vilket är en ökning med 8,6 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 168,8 mkr (79,4), en ökning med 112,6 procent
 • Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 168,8 mkr (145,5), en ökning med 16,0 procent
 • Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -54,2 mkr (7,7)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 123,6 mkr (97,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 180,0 mkr (159,3)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 435,1 mkr (5 701,7) vid periodens utgång
 • Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, namnändrat till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 134 mkr
 • Under perioden har Vacse under sitt MTN-program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,3 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar