VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

Report this content

I utdrag 

 • Hyresintäkterna uppgick till 340,8 mkr (279,7), en ökning med 21,9 procent 
 • Driftöverskottet uppgick till 281,1 mkr (233,9) vilket är en ökning med 20,2 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 216,9 mkr (177,2), en ökning med 22,4 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med 42,0 mkr   (-37,2). Under perioden har Vacse löst ränteswappar med en realiserad vinst om 14,8 mkr samt ingått nya avtal på lägre räntenivåer.
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 535,2 mkr (251,0) 
 • Resultat efter skatt uppgick till 642,6 mkr (310,7)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 8 396,8 mkr (6 920,0) vid periodens utgång
 • I januari förvärvade och tillträdde Vacse en förskola i Hammarby sjöstad i Stockholm
 • I mars har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 600 mkr. Löptiden är 7 år
 • I april förvärvade och tillträdde Vacse fastigheten Öppningen 1 i Jönköping med Jordbruksverket och Skogsstyrelsen som hyresgäster 
 • I april har Vacse under sitt MTN-program emitterat gröna obligationer till ett värde av 200 mkr. Löptiden är 13 år
 • I april har Vacse återköpt obligationer till ett värde av 210 mkr med ett drygt års återstående löptid
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var i det närmaste 100,0 procent (99,2), och den genom-snittliga kontraktstiden uppgick till 10,1 år (10,8)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Vacse AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 klockan 07:00.

Informationen publiceras även på Vacses hemsida, www.vacse.se.

Frågor besvaras av Fredrik Linderborg, VD, Telefon 0705 797979

Fredrik Linderborg
Vd
fredrik.linderborg@vacse.se

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 8,4 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se