Delårsrapport 1 (Delårsrapport 1, 1 januari – 31 mars 2019)

Report this content

Ökande orderstock

 • Nya produkter och kunderbjudande för projekt- och föreskrivande led

Första kvartalet, 1 januari-31 mars 2019. 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 7 943 kkr (8 275 kkr).
 •  Nettoomsättningen minskar med 4%.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -100 kkr (764 kkr).
 •  EBITDA marginalen var -1,3 % (9,2 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -725 kkr (229 kkr).
 •  Nettoresultatet uppgick till -634 kkr (100 kkr).
 •  Kassaflödet under året uppgick till 0 mkr (0 mkr). 

Händelser efter periodens utgång

 •  Vadsbo lanserar Gateway och utökar sitt tjänsteutbud.  
 •  Vadsbo lanserar nya dimrar för försäljning på nya marknader.  

VD har ordet

”Ökande orderstock”

Vi har en ökande orderstock och utöver det har produktutbudet förstärkts ytterligare under kvartal två med lansering av två nya dimrar och en Gateway för att utöka vår tjänst- och kunderbjudande inom smart belysningsstyrning. Gatewayen är en del i vår strategi att växa på nya marknader inom nyproduktion medan dimrarna etablerar oss hos armaturtillverkare vilket är en nyckelfaktor i vår fortsatta tillväxt.

En förändrad inköpsprocess hos våra ledande grossister gör att koncernens nettoomsättning minskar något under årets första kvartal. Vi ser dock en ökande orderstock för leverans under kommande kvartal.

Vi har ökat våra satsningar för att påskynda utvecklingen och leveranser av vårt ökande produktutbud. Vi tror fortsatt på våra tillväxt- och lönsamhetsmål där vi spår att koncernen tar igen första kvartalets negativa tillväxt under andra halvan av året.

Vadsbo vilar på en trygg kundgrupp med försäljning av belysningsstyrningsprodukter. Vi kommer med vår lansering av Gateway att komplettera och utöka vårt kunderbjudande och därmed har vi inlett en process för att också växa inom flera applikationsområden, främst större belysningsprojekt.

Vi har en ökande orderstock och har utökat vårt produkt- och tjänsteutbud. Dessa kombinationer kommer att leda till en framtida stark tillväxt.

Med vänliga hälsningar,

Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)

Koncernens finansiella mål

Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är då viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år.

Koncernens nettoomsättning gick ner med 4 % under kvartal 1.

Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt.

Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA‐marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya geografiska marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Kvartalets EBITDA marginalen uppgick till -1,3 % (9,2% föregående år).

Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 64,8 %.

Utsikter

Bolaget ska växa genom organisk tillväxt och strategiska förvärv. Organisk tillväxt kommer att prioriteras framför förvärv.

Koncernen lämnar inga prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 15 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel inklusive checkkrediten uppgick per den 31 mars 2019 till 3,9 mkr.
Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 2,2 mkr.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 mars) uppgick till 0 mkr där den löpande verksamhetens del uppgick till +5,3 mkr. Detta kommer främst ur att bolaget påbörjat sin factoring och minskat sina kundfordringar som därmed binder mindre kapital om +6,2 mkr samt minskade leverantörsskulder som bidrar mindre till bolagets finansiering om -0,8 mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -0,5 mkr och är främst hänförligt till den aktiverade utvecklingen och inköpta verktyg för nya produkter och dess produktion. Finansieringsverksamhetens kassaflöde är -4,9 mkr som främst kommer ur den minskade andelen av den utnyttjade checkkrediten som minskar bolagetsskuldsättning.

Moderbolaget hade en extern omsättning om 0,3 mkr under perioden vilket avser fakturering till dotterbolaget av koncerngenomsamma tjänster och gjorde ett resultat på -0,4 mkr. Moderbolagets egna kapital var totalt 17,3 mkr varav bundet 5,9 mkr.

Väsentliga likviditetskriser och andra risker och osäkerhetsfaktorer

De väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VADS.

Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är

14 453 100 st.

På årsstämman den 17 maj 2018 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 1 500 000 aktier. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

 1. Enligt beslut på årsstämman den 17 maj 2018 tecknades i juni 2018, 400 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 12 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 757 st.

Bolagets börsvärde var per 2019-03-31 cirka 56 mkr.

Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport Q2-19 den 15 augusti 2019.           

Delårsrapport Q3-19 den 15 november 2019.     

Bokslutskommuniké-19 den 21 februari 2020.    

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 den 12 maj 2020.                   

Västra Frölunda den 16:e maj 2019.

Henrik Lönner

Verkställande Direktör

Vadsbo SwitchTech Group AB
Org. nr. 556476–0782

Hilma Anderssons gata 15

421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

 • Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
 • Göran Nordlund Styrelseordförande, 070‐433 13 20

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. De underliggande rörelsedrivande bolagen Vadsbo Transformatorer AB och SwitchTech AB omsatte 2015 32 Mkr med 2,9 Mkr i EBITDA. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar